Wydział Historyczny Informacje dla Kandydatów Studia podyplomowe

Studia podyplomowe „Wiedza o Oriencie”

Studia podyplomowe „Wiedza o Oriencie”

Sekretariat: 80–952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

telefon do sekretariatu: 0 (prefix) 58 523-21-47 lub 523-22-25

Kierownik Studiów: dr Przemysław Różański

Obsługa administracyjna: Barbara Godlewska; tel. 0 (prefix) 58 523-29-56

Adresaci studiów: Studia adresowane są do osób, które posiadają ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub skończone jednolite studia magisterskie z historii lub innego pokrewnego kierunku, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Sylwetka absolwenta: Profil kształcenia na Podyplomowych Studiach „Wiedza o Oriencie” w UG to profil ogólnoakademicki. Oznacza to, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych i praktycznych. Studenci poznają dzieje, gospodarkę, geografię, systemy prawne i polityczne, obyczaje i wybrane języki (hebrajski, arabski) państw Bliskiego Wschodu. Świadectwo, które uzyskuje absolwent Podyplomowych Studiów „Wiedza o Oriencie” potwierdza uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej ilości punktów ECTS.

Celem Podyplomowych Studiów „Wiedza o Oriencie” jest przygotowanie absolwenta do pracy w sektorach wymagających pogłębionej wiedzy z zakresu historii, gospodarki, prawa, geografii i obyczajów państw Bliskiego Wschodu.

Program Podyplomowych Studiów „Wiedza o Oriencie”, łącząc w sobie przedmioty z zakresu różnych dziedzin nauki, wyposaża absolwenta w szeroką interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności dzięki ujęciu wykładanych przedmiotów w odpowiednie bloki tematyczne: historyczny, krajoznawczy, gospodarczo-polityczny, prawny, językowy, kulturowy i religijny.

Absolwent studiów uzyska wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które dadzą mu możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.), agencjach turystycznych oraz urzędach administracji państwowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej

Program zajęć: W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą, między innymi, w wykładach z zakresu: gospodarki współczesnych państw Bliskiego Wschodu, podstawowych wiadomości o islamie, współczesnych systemów politycznych państw Bliskiego Wschodu, dziejów bliskiego Wschodu do i po 1945 roku, współczesnych systemów prawnych w świecie islamu. Ponadto w programie studiów znalazły się lektoraty z języków: arabskiego i hebrajskiego.

Kadra: W związku z interdyscyplinarnym charakterem studiów pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UG, Wydziału Ekonomii UG oraz Wydziału Historycznego UG.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów: warunkiem uzyskania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykładów i ćwiczeń.

Tryb i czas trwania: studia dwusemestralne, prowadzone w trybie niestacjonarnym.

Warunki rekrutacji: według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu.

Liczba uczestników: 35 osób

Termin składania dokumentów: do 27 września 2013 r.

Opłaty: 1600,00 zł za 1 semestr

(oraz zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych UG, uczelnia pobiera jednorazową opłatę dodatkową za wydanie świadectwa ukończenia studiów w wysokości 30 zł.)

Dokumenty:

Podanie o przyjęcie na studia

Kwestionariusz osobowy

Dwa zdjęcia

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu

Wzory dokumentów do pobrania na stronie: http://www.ug.edu.pl/pl/studia_podyplomowe/pl/dokumenty/

 

Ostatnio modyfikowane: 14.05.2013