Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr Strobin Anna, adiunkt

Anna Strobin, doktor, adiunkt

Studia
1993-1998 studia wyższe na kierunku archeologia na Uniwersytecie Łódzkim, zakończone pracą magisterską pt.: „Podwójne pochówki ciałopalne w kulturze przeworskiej”, przygotowywanej pod kierunkiem prof. dr hab. M. Mączyńskiej
1998-2000 studia doktoranckie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
 
Praca
2000 asystent w Katedrze Epoki Brązu i Żelaza IA UŁ
2004 tytuł doktora na podstawie pracy „Ceramika kultury oksywskiej”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. M. Mączyńskiej (recenzenci: prof. dr hab. T. Dąbrowska, prof. dr hab. Z. Woźniak)
2005  adiunkt w Katedrze Epoki Brązu i Żelaza IA UŁ
2007  adiunkt w Zakładzie Europy Barbarzyńskiej IA UG
 
Wyjazdy naukowe i stypendia zagraniczne
Dania, Krym, Niemcy, stypendium im. Salewicza w Danii (Kopenhaga, Århus, Bornholm)
 
Wybrane publikacje
[A. Wiśniewska]
1999 Podwójne i zbiorowe pochówki w kulturze przeworskiej, [w:] Kultura Przeworska, t. 4, Lublin, s. 55-144.
2000  Sprawozdanie z badań w Babim Dole – Borczu, pow. Kartuzy w 1999 roku, Pomorania Antiqua, t. XVIII, s. 141-153.
2002  z: Zawilski, P., Nowe materiały do osadnictwa kultury przeworskiej na obszarze aglomeracji łódzkiej. Okołowice, gm. Pabianice, stan. 2, woj. łódzkie, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. 8 (2002-2003), s. 131-137.
2005  Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku fazy wielkowiejskiej w Babim Dole-Borczu, pow. Kartuzy w sezonie 2003, [w:] XIV Sesja Pomorzoznawcza (red. M. Fudziński, H. Paner), t. 1, Gdańsk, s. 415-424.
2008  Uwagi na temat powiązań kultury oksywskiej i kultury wielbarskiej w świetle badań ceramiki grobowej, [w:] M. Fudziński, H. Paner (red.), Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, Gdańsk 2007, s. 109-137.
[A. Strobin]
2006  Pęsetka brązowa z cmentarzyska kultury oksywskiej w Wyczechowie, pow. kartuski, Wiadomości Archeologiczne, t. LVIII, s. 127-143.
2007  Sprawozdanie z badań ratowniczych na stanowisku 9 w Wyczechowie, gmina Somonino, [w:] G. Nawrolska (red.), XV Sesja Pomorzoznawcza. Materiały z konferencji 30 listopada – 02 grudnia 2005, Elbląg, s. 135-139.
2008  z: Lewandowski, M., Urbaniak, A., Zawilski, P. Obiekt kultury przeworskiej o charakterze produkcyjnym odkryty na stanowisku XII w Grodzisku Mazowieckim, pow. loco, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. X (2006-2007), Łódź 2008, s. 71-93. 
 
złożone do druku
Grób z okresu wpływów rzymskich z terenu Starego Miasta w Gdańsku
Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Krzykosach, gm.Gardeja
 
Zainteresowania badawcze
młodszy okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich, w szczególności wieloaspektowe studia nad kulturą oksywską oraz kulturą wielbarską fazy lubowidzkiej
 
Wykopaliska:
badania na cmentarzysku fazy wielkowiejskiej w Babim Dole – Borczu, stan. 2, pow. Kartuzy
badania na cmentarzysku kultury oksywskiej w Wyczechowie, pow. Kartuzy
 
Realizowane projekty
Ceramika naczyniowa kultury oksywskiej (projekt MN i SW)
Kultura oksywska i wielbarska na Pomorzu Wschodnim (badania własne UG)
 
Zajęcia
Archeologia powszechna V (MOPR-OWR) - ćwiczenia
Archeologia powszechna VI (WL) - ćwiczenia
praktyka muzealna - ćwiczenia
Świat antyczny a Barbaricum – wykład
Źródłoznawstwo archeologiczne – ćwiczenia
 
Inne funkcje
członek Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale