Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr Różański Przemysław, adiunkt

RÓŻAŃSKI PRZEMYSŁAW, dr, adiunkt, Instytut Historii, Zakład Historii Najnowszej Powszechnej
Studia
Historia – WSP Bydgoszcz, 1994–1999; Podyplomowe Studium Administracji Publicznej
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1999–2000; Studia doktoranckie w zakresie historii – Akademia Bydgoska, 2000–2004, Obrona doktoratu, 08.02.2005
Przebieg pracy zawodowej: 1999 – 2005 – nauczyciel Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w szkołach publicznych różnego szczebla; od 2005 – adiunkt w Instytucie Historii UG, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, wyznaczony do kontaktów z Pomorskim Związkiem Powstańców Warszawskich Koło w Gdańsku
* konwersatoria i wykłady (studia zaoczne) z historii powszechnej 1918–1945, historii myśli politycznej i dyplomacji, historii amerykańskich Żydów (wybrane zagadnienia);
* wykłady w ramach programu Sokrates: The United States and the Jewish questions in Poland after First World War.

W latach 2008 – 2009 uczestnik programu stypendialnego Garstka Polish-American Research Fellowship na Uniwersytecie Notre Dame w Indianie, USA. W trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych przeprowadził kwerendy w następujących archiwach amerykańskich: Hoover Institution Archives na Uniwersytecie Stanforda w stanie Kalifornia, American Jewish Archives w Cincinnatti, Ohio oraz w National Archives and Records Administration w College Park w stanie Maryland. Pobyt na Uniwersytecie Notre Dame umożliwił kwerendę prasy amerykańskiej okresu międzywojennego dostępnej w bazie ProQuest Historical Newspapers. Wspomniana heurystyka wchodzi w zakres prac nad rozprawą habilitacyjną.
Nadto w ciągu dotychczasowej pracy naukowej wykorzystał dokumenty archiwalne z Manuscript Division Biblioteki Kongresu USA, prowadził również kwerendy w Instytucie i Muzeum Sikorskiego w Londynie, Archiwum Akt Nowych oraz Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
Tematyka badawcza: Stosunki polsko-amerykańskie, zwłaszcza w kontekście tzw. kwestii żydowskiej w Polsce w l. 1918–1939; prasa amerykańska wobec agresji Niemiec hitlerowskich i Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku; prasa amerykańska wobec zamachu majowego Józefa Piłsudskiego w maju 1926 roku; prasa amerykańska wobec śmierci Józefa Piłsudskiego w maju 1935 roku; historia osiedla żydowskiego w USA.
Ważniejsze publikacje
Artykuły:
Wagram 1809, "Mówią Wieki", 05/01; Ameryka wobec kwestii żydowskiej w Polsce w 1919 roku, "Kwartalnik Akademicki" (Bydgoszcz), 02/04; Hugh Gibson wobec kwestii żydowskiej w Polsce w 1919 roku, "Przegląd Historyczny", 02/04; Pogrom lwowski 22 listopada 1918 r. w świetle zeznań Organizacji Syjonistycznej złożonych przed komisją Morgenthaua, "Kwartalnik Historii Żydów", 03/04; Wilno, 19 – 21 kwietnia 1919 roku, "Kwartalnik Historii Żydów", 01/06; Stany Zjednoczone wobec kwestii żydowskiej w Polsce w latach 1926 – 1935, „Dzieje Najnowsze” 2007, nr 4; Śmierć Józefa Piłsudskiego i jej postrzeganie w Stanach Zjednoczonych a zagadnienie żydowskie w Polsce, „Dzieje Najnowsze” 2008, nr 4; Wystąpienia antyżydowskie na polskich uczelniach wyższych w latach 1936 – 1937 w raportach ambasady amerykańskiej w Warszawie, „Studia Judaica” 2009, nr 1-2; Stany Zjednoczone i Polska w drugiej połowie lat 30. W kręgu spraw żydowskich, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 1; (Rec.) „Polin. Studies in Polish Jewry” 2007, vol. XIX, Polish-Jewish Relations in North America, red. Mieczysław B. Biskupski, A. Polonsky, w: “Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” (59) 2010, z. 4;„New York Times” wobec agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę we wrześniu 1939 roku, „Studia Historica Gedanensia” (t. 2) 2011;Attitude of American Jews and American Diplomacy towards the Bill Banning Shekhita in Poland in the second half of the 1930, “Polin: Study in Polish Jewry” 2011, t. 24;The New York Times Response to Soviet Aggression in Poland in September 1939, “Polish American Studies” 2011 (Spring), vol. LXVIII, No. 1
Monografie:
Stany Zjednoczone wobec kwestii żydowskiej w Polsce 1918–1921, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 387.
e-mail
Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale