Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

Prof. dr hab. Opacki Zbigniew

OPACKI ZBIGNIEW, prof. dr hab., Instytut Historii (Zakład Historii Myśli i Kultury Politycznej).
Studia: Historia (1971 – 1976), specjalizacja nauczycielska, doktorat z historii: Rosja i Rosjanie w poglądach i działalności Henryka Kamieńskiego (1986), habilitacja: W kręgu Polski, Rosji i Słowiańszczyzny (1996).
Praca: Po ukończeniu studiów i odbyciu rocznej służby wojskowej praca w szkolnictwie średnim oraz bibliotekarstwie publicznym. Od 1988 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w IH UG, od 1996 ze stopniem doktora habilitowanego, od 1998 na stanowisku profesora nadzwyczajnego UG. W latach 1993– 1996 – kierownik Studium Podyplomowego Historii w IH UG; 1996– 1999– prodziekan d/s studiów zaocznych Wydziału Filologiczno – Historycznego UG; 1999– 2003– dyrektor Instytutu Historii UG, od 2004 kier. Zakładu Historii Myśli i Kultury Politycznej IH UG
Tematyka badawcza: polska i rosyjska myśl polityczna XIX i XX wieku, polsko rosyjskie stosunki polityczne oraz relacje naukowe w XIX – XX w., biografistyka, Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej w XIX w.; zagadnienia organizacji nauki i szkolnictwa wyższego w II RP (Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w l. 1919 – 1939).
Ważniejsze publikacje: Przede wszystkim monografie: Barbaria rosyjska. Rosja w historiozofii i myśli politycznej Henryka Kamieńskiego, Gdańsk 1993; W kręgu Polski, Rosji i Słowiańszczyzny. Myśl i działalność społeczno – polityczna Mariana Zdziechowskiego do 1914 r., Gdańsk 1996; Między uniwersalizmem a partykularyzmem. Myśl i działalność społeczno – polityczna Mariana Zdziechowskiego w latach 1914 – 1938, Gdańsk 2006. Z artykułów, reprezentatywne dla poszczególnych kierunków badawczych: Reaktywowanie czy powstanie? Dyskusje wokół utworzenia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w l. 1918 – 1919; Środowisko naukowe Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie wobec polsko – litewskiego sporu terytorialnego o Wileńszczyznę w l. 1919 – 1922, [w:] Polacy i sąsiedzi– dystanse i przenikanie kultur, Cz. II pod red. Romana Wapińskiego, Gdańsk 2001;Postawy profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie wobec antysemityzmu na uczelni. Marian Zdziechowski i Manfred Kridl, [w:] Jews and Slavs. Volume 11. Jewish – Polish and Jewish – Russian Contacts. Edited by Wolf Moskovich and Irena Fijałkowska – Janiak, Jerusalem – Gdańsk 2003; Turańsko – azjatyckość Rosji w polskiej i rosyjskiej myśli politycznej XIX – XX wieku, [w:] Zagadnienia rosyjskie. Myślenie o Rosji:oglądy i obrazy spraw rosyjskich. Pr. zb. Pod red. Michała Bohuna i Janusza Goćkowskiego, Kraków 2000; Fantom obszcziny. Idea wspólnoty gminnej w rosyjskiej myśli społeczno – politycznej XIX w., [w:] Cywilizacja Rosji imperialnej pod red. Piotra Karaszewskiego, Poznań 2002; Borys Cziczerin wobec kwestii polskiej w polityce rosyjskiej w II poł XIX i pocz. XX w., [w:] Unifikacja za wszelką cenę. Sprawy polskie w polityce rosyjskiej na przełomie XIX i XX w. Studia i materiały pod red. Andrzeja Szwarca i Pawła Wieczorkiewicza, Warszawa 2002; Kontakty naucznych krugow Krakowa s rossijskimi uczonymi w konce XIX– naczale XX w., [w:] Rossijsko – polskije naucznyje swiazi w XIX – XX w. Pod red. W.K. Wołkowa, Moskwa 2003; Społeczność rosyjska w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Formy organizacyjne i działalność społeczno- kulturalna, [w:] Życie jest wszędzie. Wsiudy żizń.. Ruchy społeczne w Polsce i Rosji do II wojny światowej. Zbiór materiałów pod red. Anny Brus, Warszawa 2005; Stolice imperium rosyjskiego w oczach zachodnich podróżników (Astolphe de Custine i Georg Brandes), [w:] Okno na Europę. Zagadnienia kulturowej tożsamości Petersburga i jego rola w historii powszechnej. Praca zbiorowa pod red. Franciszka Apanowicza i Zbigniewa Opackiego, Gdańsk 2006; Płaszczyzny relacji polsko – rosyjskich na Kresach Wschodnich doby zaborów. Zarys problematyki, [w:] Polacy i sąsiedzi– dystanse i przenikanie kultur. Cz. I. Zbiór studiów pod red. Romana Wapińskiego, Gdańsk 2000; Z dziejów polskiej świadomości na Białorusi. Przypadek Mariana Zdziechowskiego, „Acta Polono Ruthenika”, t. VI, Olsztyn 2001; Stosunki polsko – rosyjskie w XIX – XX wieku a świadomość dziedzictwa Rzeczypospolitej, [w:] Polacy i sąsiedzi – dystanse i przenikanie kultur, Cz. III. Zbiór studiów pod red. Romana Wapińskiego, Gdańsk 2002
e-mail:
tel.(058) 5232-039

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale