Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr Nowak Magdalena, adiunkt

NOWAK MAGDALENA – dr, adiunkt, Zakład Historii Najnowszej Polski, Instytut Historii UG
Studia: W latach 1986–1991 Magdalena Nowak studiowała historię na Wydziale Filologiczno – Historycznym, Uniwersytetu Gdańskiego. W 1991 r. uzyskała dyplom magistra historii o specjalizacji archiwalnej (praca magisterska pt. „Oblicze ideowe Awangardy Państwa Narodowego 1927–1937”). W latach 1994 – 1996 była słuchaczem Studium Doktoranckiego Historii Uniwersytetu Gdańskiego.
Przebieg pracy zawodowej:
Magdalena Nowak pracuje w Instytucie Historii UG od 1996 r. W 2004 r. obroniła pracę doktorską pt. „Narodowa Demokracja wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce 1922 – 1939” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Mroczki uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych. W latach 1996–1998 wielokrotnie pełniła funkcję sekretarza Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne Historii. W następnych latach kilkakrotnie była egzaminatorem na studia zaoczne i stacjonarne.
Dr M. Nowak prowadzi konwersatoria z Historii Niemiec, Historii Polski XX wieku i Rozwoju form kancelaryjnych oraz wykłady: Polish – Ukrainian Relations w ramach europejskiego programu „Sokrates” i Historię Niemiec do 1918 r. dla słuchaczy Studium Podyplomowego Historii. W latach ubiegłych dr Nowak wykładała Historię Niemiec dla studentów filologii angielskiej i Historię Polski w ramach licencjackich studiów zaocznych Historii.
M. Nowak opublikowała 11 prac naukowych: 7 artykułów dotyczących historii Narodowej Demokracji i relacji polsko-ukraińskich oraz 4 sprawozdania z konferencji naukowych. Brała też udział w 3 konferencjach międzynarodowych i 5 krajowych. Obecnie w Wydawnictwie UG jest przygotowywana do druku monografia pt. „Narodowcy i Ukraińcy” poświęconą relacjom polsko-ukraińskim w okresie międzywojennym.
Tematyka badawcza:
Przedmiotem badań dr Nowak jest szeroko rozumiana historia stosunków polsko-ukraińskich, rola Kościoła greckokatolickiego w kształtowaniu tych relacji oraz dzieje Narodowej Demokracji. Obecnie przygotowuje ona pracę habilitacyjną na temat metropolity Kościoła greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego.
Ważniejsze publikacje:
1. Awangarda Państwa Narodowego wobec problemów mniejszości ukraińskiej w latach 1927–1939, Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze, t.I–II, Kraków 1993, s.133–138.
2. Między Hitlerem a Stalinem. Metropolita Andrzej Szeptycki wobec systemów totalitarnych w latach 1939 – 1944, w: Metropolita Andrzej Szeptycki. Materiały z sesji naukowej, pod red. T. Stegnera, Gdańsk 1995, s.70–88.
3. Narodowa Demokracja wobec mniejszości ukraińskiej w II Rzeczypospolitej w kontekście decyzji Rady Ambasadorów z dnia 15 marca 1923 roku o uznaniu wschodniej granicy Polski, w: Między Odrą i Dnieprem. Wyznania i narody, Zbiór studiów pod red. Tadeusza Stegnera, Gdańsk 1997, s.114–135.
4. Problematyka Wolnego Miasta Gdańska w publicystyce "Awangardy" i "Awangardy Państwa Narodowego" (1927 – 1939), w: "Na rozstajach dróg. Gdańsk między Niemcami a Polską (1920 – 1939)" – zbiór studiów pod red. Mariana Mroczki, Gdańsk 1998., s.191–20.
5. Podstawowe zagadnienia ideologii narodowej a problem. mniejszości ukraińskiej w publicystyce Narodowej Demokracji lat 1923 – 1928, w: Między Odrą i Dnieprem. Wyznania i narody, cz. II Zbiór studiów pod red. Tadeusza Stegnera, Gdańsk 2000, s.250–265.
6. Między narodem a mniejszością. Narodowa Demokracja wobec problemu ukraińskiego (1923 –1939), W: Gdańsk – Gdynia – Europa – Stany Zjednoczone w XIX i XX wieku, Księga pamiątkowa dedykowana profesor Annie Cienciale pod red. Marka Andrzejewskiego, Gdańsk 2000, s. 265–278.
7. Narodowa Demokracja wobec mniejszości ukraińskiej w przededniu II wojny światowej”, W: Polacy i Ukraińcy podczas II wojny światowej, materiały z konferencji naukowej pod red. W. Bonusiaka, Rzeszów 2000, s. 9–19;
8. Próby ułożenia stosunków polsko-ukraińskich w Drugiej Rzeczypospolitej, [w.]: Galicyjskie spotkania 2004, tom studiów pod red. prof.dr hab. Urszuli Jakubowskiej, Kalisz 2004, ss.16;
e-mail: hisman@univ.gda.pl

Ostatnio modyfikowane: 27.08.2008Pozostałe artykuły w tym dziale