Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr Machajewski Henryk, adiunkt

MACHAJEWSKI HENRYK – dr, adiunkt
Studia: UAM Poznań z zakresu archeologii
Przebieg pracy zawodowej; po studiach praca w UAM Poznań (1976 – 2004), a następnie w UG (od 2004)
a) ukończenie studiów: 1976 r.
b) doktorat: 1988 r.
Tematyka badawcza: problematyka młodszego okresu przedrzymskiego, rzymskiego i okresu wędrówek ludów w środkowopółnocnej strefie Barbaricum.
Ważniejsze publikacje
książki:
(–) Osada z późnego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Rogowie, stan. 4, Koszalin.
(–) Z badań nad chronologią dębczyńskiej grupy kulturowej w dorzeczu Parsęty, Poznań 1992
(–) Materiały do badań nad obrządkiem pogrzebowym ludności grupy dębczyńskiej, Poznań 1993
(–) Wygoda. Ein Gräberfeld der Oksywie – Kultur in Westpommern, Warszawa 2001.
artykuły:
(–) Kultura wielbarska a kultura przeworska w Wielkopolsce, „Fontes Archaeologici Posnanienses“, t. XXVIII 1981, s. 49–64.
(–) Napływ elementów bizantyjskich na Pomorze w świetle studiów nad chronologią dębczyńskiej grupy kulturowej, „Folia Praehistorica Posnaniensia” 3,1983, s. 165–180.
(–) Stan badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem rzymskim w Wielkopolsce, (w:) Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem rzymskim w Polsce, Kraków, 1986, s. 269–299.
(–) Untersuchungen zur Genese der Dębczyno-Gruppe, „Zeitschrift für Archäologie, t. 22,1988, s. 65–82
(–) Skandynawskie elementy kulturowe na Pomorzu Zachodnim z okresu wędrówek ludów (2 poł. IV – początek VI wieku), „Przegląd Archeologiczny”, t. 40,1992, s. 71–96.
(–) Osada ludności kultury przeworskiej na stanowisku 1 w Kucowie, gmina Kleszczów, woj. Piotrków Trybunalski, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, t. 37–38, s. 65–139,
(–) Z badań nad kulturą przeworską w Wielkopolsce północnej, (w:) Kultura przeworska, t. 3, s. 97–116.
(–) Wielbark-Kultur, (w:) Enzyklopädisches Handbuch zur Ur – und Frühgeschichte Europas, Bd. II, Praha, s. 367–369.
(–) Die Fibel der Gruppe V, Serie 8, im östlischen Teil Mitteleuropas, (w:) 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren, Berlin, s. 187–196.
(–) Zur Erforschung von Kulturellen und siedlungsgeschichtlichem Wandel in Westpommern vom 1.Jh.v.u. Z bis zum 5./6. Jh u.Z., „Ethnographisch – Archaologische Zeitschrift, Berlin, s. 241–262.
(–) Die stempelverzierte Keramik in Westpommern, (w:) Festschrift für Achim Leube, Berlin, s. 359–371.
(–) The South-Western Part of the Baltic Sea Basin at the End of Antiquity, “Offa”, 58,2001, s. 87–93.
(–) Der südwestlische Ostseeraum in der römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit, “Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift”, 43, s. 377–406.
(–) Pommern, (w:) Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Berlin – New – York, 2004, s. 273–287.
(–) Z badań nad ceramika naczyniową z okresu przedrzymskiego w Wielkopolsce, (w:) Kultura jastorfska na Nizinie Wielkoposko – Kujawskiej, Poznań, s. 83–122.
(–) Cmentarzysko z przełomu wczesnego i późnego okresu rzymskiego na Wzgórzu „Młynówka” w Wolinie, woj. zachodniopomorskie, stan. 8, (w:) Monumenta Studia Gothica IV, Lublin 2004, s. 271–286.
(–) Południowo-zachodnia strefa basenu Morza Bałtyckiego u schyłku starożytności, (w:) Archeologia o początkach Słowian, Kraków 2005, s. 181–202.
(–) Pomorze Środkowe w okresie rzymskim i we wczesnej fazie okresu wędrówek ludów, (w:) Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu, Koszalin 2006, s. 33–69.
(–) Cmentarzysko ludności grupy dębczyńskiej w Dzierżęcinie, pow. Sławno, (w:) Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu, Koszalin, s. 139–163. 
(–) Osada z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Jankowie, gmina Piątek, woj. łódzkie, (w:) Via Pultukiensis, t.1, Pułtusk, s. 103–207.
Adres: Zakład Archeologii Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Grunwaldzka 238/A, 80–952 Gdańsk 6
e-mail:
telefon: 058/524–40–40

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale