Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr Łysiak-Łątkowska Anna, adiunkt

ŁYSIAK-ŁĄTKOWSKA ANNA jest doktorem nauk humanistycznych, w latach 2000–2005 pracowała jako adiunkt w Instytucie Historii, w Zakładzie Historii Powszechnej XIX wieku Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, od roku 2005/2006 jest zatrudniona w Uniwersytecie Gdańskim jako adiunkt w Instytucie Historii, w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX wieku.
Zainteresowania naukowe A. Łysiak-Łątkowskiej koncentrują się wokół XVIII oraz pierwszej połowy XIX wieku i zagadnień obyczajowo-kulturowych, ale nie tylko. W swoich publikacjach porusza także kwestie religijne, filozoficzne, a także związane z rozumieniem i badaniem historii jako nauki o przeszłości oraz dotyczące przemian w świadomości i mentalności społecznej w wieku Oświecenia i w pierwszych dziesięcioleciach wieku XIX.
W dorobku naukowym Autorki znajdują się publikacje książkowe: Religia i Kościół Rzymskokatolicki w myśli polskiego Oświecenia, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2003, s.205. Należy także wymienić rozdziały w pracach o charakterze monografii i materiały konferencyjne w wydawnictwach o zasięgu krajowym i zagranicznym: Paradygmaty języka naukowego w XVIII-wiecznych Rozprawach Stanisław Staszica i Jana Śniadeckiego, w: Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu ( pogranicza metodologiczne), red. A. Kiklewicz, Słupsk, 2004, s. 247–258;Organizacja i funkcjonowanie Gimnazjum w Krzemieńcu we wspomnieniach i relacjach pamiętnikarskich, w: Dzieje kształtowania się polskich instytucji oświatowych, red. E.A. Mierzwa, Piotrków Trybunalski 2002, s.69–78; Gedanken Spinozas bei Stanisław Staszic und Hugo Kołłątaj, Spinozas im Osten. Sistematische und rezeptionsgeschichtliche Studien, Hg. W. Röhr, Edition Organon, Berlin 2005, s.101–113; Las w historiozoficznej koncepcji Stanisława Staszica i Hugona Kołłątaja, [w:] II Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”: materiały z konferencji, Gołuchów, 14–16 września 2001, red. W. Łysiak, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Poznań 2002, s. 161–171; O dzieciństwie w XVIII wieku. Zarys problematyki. Materiały z VI konferencji pt. Między Barokiem a Oświeceniem (w druku) zorganizowanej przez Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Również artykuły naukowe recenzowane w wydawnictwach o zasięgu krajowym: Między religią a moralnością. Zagadnienie aksjologii w poglądach Hugona Kołłataja, Słupskie Studia Historyczne, r.:2001, nr 9, s.27–4; Reformacja i kontrreformacja w ocenach i opiniach przedstawicieli polskiej myśli nowożytnej, Przegląd Zachodniopomorski, t.17, r.:2002, z.1, s.27–42; Tradycjonalizm i wątki oświeceniowe w rozważaniach Tadeusza Czackiego o religii i Kościele Rzymskokatolickim, Almanach Historyczny, t.5:2003; Postawa religijna Jana Śniadeckiego w świetle epoki Oświecenia, Przegląd Filozoficzny– Nowa Seria 2003, nr 2; Geneza wojny a początki religii według Rodu ludzkiego Stanisława Staszica, [w:] Zeszyty Staszicowskie, nr 4, Piła 2004, s.25–34; Antropologiczno-społeczna geneza wojny w „Rodzie ludzkim” Stanisława Staszica, w: Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. XLI, Białystok 2004, s.119–126; Dwór pruski we wspomnieniach Luizy Radziwiłłowej z Hohenzollernów, w: Przegląd Zachodniopomorski, t. 18, r.:2004, z.2, s. 19–32 i recenzje: recenzja publikacji Oświeceni wobec rozbiorów Polski, red. J. Grobis, Łódź 1998, Zapiski Historyczne, t.65, r.:2000, z.3–4, s.222–225; recenzja publikacji: B. Królikowski, Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze, TN KUL, Lublin 2000, Zapiski Historyczne, t.67, z.1, r.:2002, s.186–188.

Ostatnio modyfikowane: 27.08.2008Pozostałe artykuły w tym dziale