Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr hab. Kościelak Sławomir, adiunkt

KOŚCIELAK Sławomir, dr hab. – ur. 1962, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (1988), uczeń prof. Andrzeja Grotha. Od 2002 roku adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego, od 2006 dodatkowo starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Jest autorem szeregu prac z zakresu historii Kościoła, reformacji i kontrreformacji w Prusach Królewskich oraz kultury i społeczeństwa Pomorza i Kujaw. Opublikował m.in. książki: 1000 lat gdańskiego Kościoła (1999), Tuczno. Szkice z dziejów kujawskiej wsi (2002, współaut.), Jezuici w Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku (2003), Skład osobowy Kolegium Gdańskiego OO. Jezuitów (XVI–XVIII wiek) (2005).
Problematyka badawcza: szeroko pojęte stosunki wyznaniowe w Prusach Królewskich w epoce nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska i Elbląga (katolicy, protestanci, Żydzi); konwersje, wymiana myśli, opinie. Drobna szlachta Pomorza i Kujaw na tle przemian społecznych, gospodarczych i politycznych tych ziem w XVI–XIX wieku. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.
Tel. kontaktowy: 0–58 306–81–02; tel. komórkowy: 0 501 330 126.
E-mail: doksjk@univ.gda.pl

Ostatnio modyfikowane: 14.10.2013



Pozostałe artykuły w tym dziale