Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

Prof. UG, dr hab. Kłonczyński Arnold

Arnold Kłonczyński, prof. UG, dr hab.,  Zajmuje się historią Skandynawii i stosunków polsko - skandynawskich w XX wieku, dziejami Polaków w Szwecji oraz zagadnieniami współczesnej dydaktyki historii.

Ważniejsze publikacje z ostatnich lat:
Monografia: Stosunki polsko - szwedzkie 1945 - 1956, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Artykuły: Nawiązanie stosunków polsko duńskich w 1945 roku w świetle polskich dokumentów, w: Polska - Dania w ciągu wieków, pod red. J. Szymańskiego, Gdańsk 2004;
współredakcja: Hortus Imaginum. Studia historyczne dedykowane pamięci profesora Stanisława Mielczarskiego, pod red. A. Paner, A. Kłonczyńskiego, M. Kowalskiego, Gdańsk 2005; Szwecja wobec nowego układu sił w 1945 roku, w: Zakończenie II wojny światowej. Polityka i dyplomacja międzynarodowa 1945 - 2005, pod red. M. Nurka, Gdańsk 2006;
Directions of Changes in the Swedish Foreign Trade in the Years 1938-1948, "Studia Maritima" 2005, nr 18; Norwegia wobec Planu Rapackiego 1957-1960, w: Polska - Norwegia 1905 - 2005, pod red. J. Szymańskiego,   Gdańsk 2006; Prasa szwedzka wobec wydarzeń w Polsce w świetle polskich raportów dyplomatycznych z lat 1945-1956, w: Polska
- Szwecja w XX wieku. Wpływy i inspiracje, pod red. J. Szymańskiego, Gdańsk 2007; Bogata i wyzwolona - obraz Szwedki w prasie polskiej w latach 1945-1975, w: Kobiety i media. Studia z dziejów emancypacji kobiet, pod red P. Perkowskiego, T. Stegnera, Gdańsk 2009; "Żółte autobusy z niebieskim krzyżem" - szwedzka pomoc charytatywna dla Polski po II wojnie światowej", "Wiadomości Historyczne", 2009, nr 1; "Kraj ludzi uciskanych" obraz Polski w szwedzkich podręcznikach do historii, "Wiadomości Historyczne", 2009, nr 1; Marika Stiernstedt och hennes band till Polen ( Marika Stiernstedt i jej związki z Polską)
cz. 1, Suecia Polonia, , nr 5/2008.

 

Ostatnio modyfikowane: 04.02.2014Pozostałe artykuły w tym dziale