Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr hab. Kaleciński Marcin, prof. nadzw. UG

KALECIŃSKI MARCIN, dr hab. prof. nadzw. UG,   w Zakładzie Historii Sztuki Instytutu Historii.
Studia z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim: magisterskie 1989–1994, doktoranckie 1994–1998. Stopień doktora historii sztuki uzyskany w 1998 r na postawie pracy pt.: Muta praedicatio. Historyzm i archaizacja w malarstwie włoskim a potrydencki model malarstwa religijnego we Włoszech w latach 1564–1685 napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Ostrowskiego. Od 1998 przyjęty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii sztuki Instytutu Historii UG. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.
Tematyka badawcza: nowożytne malarstwo europejskie (przede wszystkim włoskie) – badania atrybucyjne i ikonograficzne, recepcja malarstwa włoskiego, antykizacja i italianizacja w sztuce Niderlandów i Gdańska, sztuka Kresów Wschodnich (zwłaszcza lwowska szkoła malarstwa freskowego).
Publikacje:
książka – Muta praedicatio. Studia z historii i recepcji malarstwa włoskiego doby potrydenckiej, Warszawa 1999; artykuły – „Mary Magdalen at the Tomb of Christ”. An unknown work of Antiveduto Gramatica at the Visitation Convent in Cracow, „Bulletin du Musée National de Varsovie”, XXXVII 1997, n. 3–4, s. 154–165; Idee imitatio i renovatio ok. 1500 na przykładzie nieznanego dzieła Maestro di Tondo Borghese, „Modus”, 2001, nr 1, s. 35–46; Oblicza historyzmu w malarstwie Rzymu i Bolonii w latach 1585–1615 a potrydencki model malarstwa religijnego, „Rocznik Historii Sztuki”, t. XXIV, 1999, s. 47–95; Antyprotestanckie aspekty malarstwa włoskiego doby potrydenckiej [w:] Sztuka i dialog wyznań w XVI–XVII w., Materiały Sesji SHS, Wrocław 2000, s. 189–203.
Adres: Zakład Historii Sztuki, ul. Bielańska 5,80–958 Gdańsk.

Ostatnio modyfikowane: 09.10.2013Pozostałe artykuły w tym dziale