Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr Jozwiak Bartosz, adiunkt

JOZWIAK BARTOSZ, dr, adiunkt w Zakładzie Archeologii Instytutu Historii UG
Życiorys
W 1997 r. ukończył studia archeologiczne i uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy „Gospodarka zwierzęca późnoneolitycznych społeczności rejonu pagórków radziejowskich (Wzgórze Prokopiaka), napisanej w Zakładzie Prahistorii Polski Instytutu Prahistorii UAM, pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Kośko. W latach 1998–2002 odbył studia doktoranckie w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu, w ramach Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu, na zakończenie których przedłożył dysertację doktorską pt. „Społeczności subneolityczne Niżu Polski w międzyrzeczu Odry i Wisły”.
Od 2003 r. jest adiunktem w Zakładzie Archeologii Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego.
W trakcie swej dotychczasowej działalności archeologicznej brał udział w licznych badaniach terenowych: wykopaliskowych [badania stacjonarne oraz ratownicze badania na trasie gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zachodnia, gazociągu Mogilno – Włocławek, autostrady A1, A4 i A2 – gdzie kierował m. in. badaniami polsko-ukraińskiej ekspedycji (2001 r.), mającej na celu zapoznanie badaczy ukraińskich z Akademii Nauk i Ministerstwa Kultury z zasadami prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych na trasach inwestycji liniowych – jak również na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego – Bełchatów] i powierzchniowych (prowadzonych w ramach AZP oraz weryfikacyjnych na trasie autostrad A1 i A2).
W latach 1998–2000 był członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów (European Association of Archaeologists – EAA), od 1998 r. należy do Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego (PTP), a od 2002 r. do Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (SNAP).
Zainteresowania naukowe
  Problematyka przełomu epok neolitu i wczesnej epoki brązu na terenie Europy, ze wskazanie na jej rejon wschodni i północno-wschodni. W szczególności wieloaspektowe studia nad zjawiskiem subneolitu wschodnioeuropejskiego oraz późnym neolitem i wczesną epoką brązu w Polsce północno-wschodniej.
Aktualnie realizowane tematy badawcze
1. Rola środkowoeuropejskich struktur neolitycznych i wczesnobrązowych w genezie i rozwoju zachodniej wersji subneolitu wschodnioeuropejskiego.
2. Geneza i rozwój zjawiska subneolitu.
3. Chronologia struktur subneolitycznych (rozwój datowania radiowęglowego omawianego zjawiska).
4. Charakterystyka i ewolucja subneolitycznych tradycji garncarskich.
5. Produkcja i wykorzystanie smół drzewnych w społecznościach subneolitycznych.
6. Kultura niemeńska. Geneza i rozwój społeczności pogranicza.
7. Neolit i wczesna epoka brązu w Polsce północno-wschodniej.
8. Środkowoeuropejskie, alternatywne linie rozwoju struktur neolitycznych, powstałe pod wpływem ugrupowań neolitu karpackiego (kultura Zedmar i kultura boho-dniestrowska).
9. „Sztuka” i wierzenia społeczności subneolitycznych i wczesnobrązowych.
10. Badania etnoarcheologiczne i ich możliwości poznawcze (w szczególności w odniesieniu do struktur subneolitycznych i wczesnej epoki brązu).
Staże zagraniczne i stypendia
1. Wiosna 1999 r. (15 dni) w Kijowie, w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, pod kierunkiem prof. Dymitra J. Telegina i dr Michaiła Videjko.
2. Jesień 2001 r. (15 dni; jako stypendium ministerialne) w Mińsku, w Narodowej Akademii Nauk Białorusi i Instytucie Historii Państwowego Uniwersytetu w Mińsku, pod kierunkiem prof. Eleny Kaleczyc i dr Michaiła Czarniauskiego, w trakcie którego wygłosiłem dla pracowników Instytutu Archeologii Akademii Nauk Białorusi referat pt. „Struktury subneolitu na Niżu Polskim – geneza i chronologia zjawiska”.
Wykaz publikacji i opracowań
1997
1. Gospodarka zwierzęca późnoneolitycznych społeczności rejonu Pagórków Radziejowskich (Wzgórze Prokopiaka), (maszynopis pracy magisterskiej), Poznań.
1999
2. Figurka antropomorficzna z miejscowości Krzywosądz, województwo włocławskie, Polska, [w:] Gistoriczno-Archeałagićny Sbornik, No 14, s. 61–67, Mińsk.
2000
3. (z: Czebreszuk J.) Osadnictwo kultur „leśno”-wschodnioeuropejskich, [w:] A.Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, Tom III Kujawy, część 4 Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 3900–1400/1300 przed Chr., s. 455–456, Poznań.
4. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych wykonanych w 2000 roku na stanowisku 3 w Rożniatowie Kolonii, gm. Uniejów, woj. łódzkie (Nr 446 na trasie autostrady), Sprawozdanie dla inwestora, (maszynopis) Poznań.
5. Społeczności „leśne” doby neolitu i wczesnej epoki brązu na Niżu Polskim, [w:] W. Łysiak (red.), Las w kulturze polskiej, t. II, Poznań, s. 99–110.
2001
6. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych wykonanych w 2000 roku na stanowisku 7 w Rożniatowie Kolonii, gm. Uniejów, woj. łódzkie (Nr 445 na trasie autostrady), Sprawozdanie dla inwestora, (maszynopis) Poznań.
7. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych wykonanych w 2000 roku na stanowisku 10 w Grabkowie, gm. Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, (Nr 131 na trasie autostrady), Sprawozdanie dla inwestora, (maszynopis) Poznań.
8. (z: Gaździk M.) Społeczności subneolitycze na Niżu Polskim w międzyrzeczu Odry i Wisły (zarys problematyki), [w:] J.Czebreszuk, M.Kryvolcevicz, P.Makarowicz (red.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe między Dnieprem, a Odrą od IV do II tys. p. Chr.
2002
9. Fragment Figurki antropomorficznej z Krzywosądza, woj. kujawsko-pomorskie, jako przykład plastyki figuralnej społeczeństw subneolitycznych, Sztuka pradziejowa ziem polskich, Gniezno, s. 72–77.
10. (z: Langer J., Pietrzak S.), Przyczynek do studiów nad wytwarzaniem i stosowaniem smół drzewnych wśród społeczności kultury niemeńskiej, Sprawozdania Archeologiczne, t. 53, s. 403–415.
11. Społeczności subneolityczne Niżu w międzyrzeczu Odry i Wisły, t. 1 i 2, Poznań (maszynopis pracy doktorskiej).
2003
12. Społeczności subneolitu wschodnioeuropejskiego na Niżu Polski w międzyrzeczu Odry i Wisły, Poznań.
13. Osadnictwo kultury niemeńskiej na Niżu Polski w międzyrzeczu Odry i Wisły, w świetle źródeł ceramicznych, [w:] Probliemy bałtijskoj archieołogii. Terra Baltica, t. 2, Kaliningrad, s. 38–49.
14. (z: Makarowicz P.) Osadnictwo z interstadium epok neolitu i brązu [w:] L. Czerniak (red.), Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów SA, T. 3. Część 2: Wyniki badań archeologicznych w Zabrzeziu, gm. Rząśnia, woj. łódzkie, stanowisko 1, Poznań, s. 287–310.
2004
15. Rola zwierząt w społeczności kultury niemeńskiej na tle ogółu struktur subneolitycznych (wstępny zarys problematyki), [w:] W. Łysiak (red.), Las w kulturze polskiej, t.III, Poznań, s. 343–352.
16. Ceramika wczesnej kultury łużyckiej na stanowiskach 49 (nr aut. 432) i 24 (nr aut. 433) w Rzuchowie, gm. Dąbie, pow. Koło, woj. wielkopolskie, (maszynopis) Poznań.
17. (z: Jaziepienko I.), Chronologia późnych faz kultury dniepro-donieckiej na Białorusi w świetle najnowszych oznaczeń radiowęglowych ze stanowiska Prorwa 2, Folia Praehistorica Posnanienisia, t. 12, s.47–64.
18. Społeczności subneolityczne Niżu w międzyrzeczu Odry i Wisły, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 12, s.323–330.
19. „Pochówki zwierzęce” kultury późnej ceramiki wstęgowej z Kuczkowa 5 i Siniarzewa 1, województwo kujawsko-pomorskie, Acta Archaeologica Carpatica, t. 39,169–180.
20. (z: Czebreszuk J.) Ślady osadnictwa z okresu późnego neolitu, wczesnej epoki brązu i subneolitycznego (opracowanie materiałów ze stanowisk w Wyszkowi, Skuszewie kółku i Deskurowie; maszynopis).
2005
21. Społeczności subneolityczne Polski północno-wschodniej, [w:] W. Łysiak (red.), Las w kulturze polskiej, t.IV, Olsztyn, s. 343–352.
22. (z Dominikiem Kacprem Płazą) Recenzja pracy J. Czebreszuka „Similar but Different. Bell Beakers in Europe”, Poznań 2004, Sprawozdania archeologiczne, t.57, s. 615–632.
23. Ceramika późnoneolityczna i wczesnobrązowa ze stanowiska 6/7 w Kątach, gm. Słupca, woj. wielkopolskie (maszynopis).
24. (z: Czebreszuk J., Makarowicz P.) Osadnictwo społeczności kultury niemeńskiej, w: (opracowanie materiałów z prac na trasie autostrady A2 – rejon Kotliny Kolskiej; maszynopis).
2006
25. (z: Domaradzka S.) Osadnictwo społeczności późnoneolitycznych i wczesnobrązowych w Krzyżownikach, woj. wielkopolskie, (maszynopis).
26. (z: Domaradzka S.) Osadnictwo późnoneolityczne, subneolityczne i wczesnobrązowe na stanowisku 46 (NR AUT 159) w Luboniu-Żabikowie, (maszynopis).
27. (z: Józwiak M.) Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe z Ruszkowa I, stanowisko 25 (Nr AUT 420), (maszynopis).
28. (z: Czerniak L., Rybicka M.), Wyniki badań wykopaliskowych oraz analiza źródeł wiązanych z kulturą ceramiki sznurowej ze stanowiska XVII w Pomniku, gm. Korsze, woj. warmińsko-mazurskie, w: Pruthenia Antiqua, Vol. II (w druku).
29. (z: Czebreszuk J., Domaradzka S.) Osadnictwo społeczności późnoneolitycznych i wczesnobrązowych na stanowiskach w Dopiewie, woj. wielkopolskie, (maszynopis)
30. (z: Szmyt M, Domaradzka S.) Osadnictwo społeczności kultury amfor kulistych na stanowiskach w Dopiewie, woj. wielkopolskie, (maszynopis).
31. (z: Langer J.J., Pietrzak S., Kobusiewicz M.) Ze studiów nad wytwarzaniem i stosowaniem smół drzewnych wśród społeczności kultury niemeńskiej, Sprawozdania Archeologiczne, t. 58, s. (w druku).
32. (z: Rozen J.) Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku 8 w Łysokaniach, gm. Kłaj, woj. małopolskie, w: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Seria B: Materiały Archeologiczne, Raport 2003–2004, t. 2, Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003–2004, s. 537–540.
33. (z: Czerniak L., Golański, A., Kadrow S., Rozen J., Rzepecki S.) Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2003–2004 na stanowiskach 3,12–15 i 34 w Targowisku, gm. Kłaj, woj. małopolskie, w: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Seria B: Materiały Archeologiczne, Raport 2003–2004, t. 2, Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003–2004, s. 541–551.
Wykaz badań terenowych
A. Udział w ekspedycjach badawczych:
1993
1. Stacjonarne badania wykopaliskowe na stanowiskach 32 i 35 w Opatowicach, woj. kujawsko-pomorskie(osady kultury pucharów lejkowatych i amfor kulistych).
1994
2. Stacjonarne badania wykopaliskowe na stanowiskach 32 i 35 w Opatowicach, woj. kujawsko-pomorskie(osady kultury pucharów lejkowatych i amfor kulistych).
3. Stacjonarne badania wykopaliskowe w Strzelcach, woj. kujawsko-pomorskie (grobowiec megalityczny kultury amfor kulistych).
1995
4. Stacjonarne badania wykopaliskowe na stanowiskach 32 i 35 w Opatowicach, woj. kujawsko-pomorskie (osady kultury pucharów lejkowatych i amfor kulistych; obozowisko kultury niemeńskiej).
5. Stacjonarne badania wykopaliskowe na stanowisku 14 w Rybinach, woj. kujawsko-pomorskie (osada horyzontu trzcinieckiego).
6. Badania na trasie gazociągu Gniewkowo-Inowrocław, Szadłowice (osada z okresu późnego neolitu oraz kultury łużyckiej).
1995
1. Badania na trasie gazociągu Mogilno-Włocławek, Strzelce Krzyżanna, woj. kujawsko-pomorskie (osada kultury pucharów lejkowatych).
2. Badania na trasie gazociągu Mogilno-Włocławek, Rzadkwin, woj. kujawsko-pomorskie (grobowiec megalityczny).
3. Badania na trasie gazociągu Mogilno-Włocławek, Czarnotul, woj. kujawsko-pomorskie (osadnictwo nowożytne – dwór).
(Całość badań na powyższych stanowiskach: 01.09–19.12.1995 r.)
1996
4. Badania na trasie gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia, Strzelce Krzyżanna, woj. kujawsko-pomorskie (osad kultury pucharów lejkowatych) – 01–30.06.1996 r.
5. Badania na trasie gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia, stanowisko 5 w Kuczkowie, woj. kujawsko-pomorskie (osady kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury ceramiki wstęgowej kłutej, kultury późnej ceramiki wstęgowej, kultury pucharów lejkowatych, kultury amfor kulistych, kurhany horyzontu A kultury ceramiki sznurowej, osada kultury łużyckiej) – 01.07–15.09.1996 r.
B. Samodzielne prace badawcze.
1997
1. Badania na trasie gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia, stanowisko 1 w Siniarzewie, woj. kujawsko-pomorskie (osady kultury ceramiki wstęgowej rytej oraz kultury późnej ceramiki wstęgowej) – (2 tygodnie).
2. Badania na trasie autostrady A2, Białężyce, woj. wielkopolskie (osady kultury łużyckiej oraz z okresu średniowiecza) – 01.09–15.12.1997 r.
1998
3. Stacjonarne badania wykopaliskowe na stanowisku 35 w Opatowicach, woj. kujawsko-pomorskie (osady kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych) – 2 tygodnie.
4. Weryfikacyjno-poszukiwawcze badania powierzchniowe w okolicach jeziora Głuszyńskiego, woj. kujawsko-pomorskie (we współpracy z dr Przemysławem Makarowiczem z Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu)– 10 dni.
5. Badania na trasie autostrady A1, stanowisko 28 w Rusocinie, woj. gdańskie (osada z okresu wpływów rzymskich) – 01.09–20.12.1998 r.
1999
6. Badania na trasie autostrady A1, stanowisko 28 w Rusocinie, woj. gdańskie (osada z okresu wpływów rzymskich) – 01–17.01.1999 r. oraz 01.03–30.06.1999 r.
7. Weryfikacyjne badania powierzchniowe na trasie autostrady A2, odcinek koniński ( w ramach zespołu Centrum Badań Archeologicznych w Poznaniu) – 1 tydzień.
2000
8. Badania na trasie autostrady A2, stanowisko 27 w Krągoli, woj. wielkopolskie (osada horyzontu trzcinieckiego) – 25.08–09.09.2000 r.
9. Badania na trasie autostrady A1, stanowisko 10 w Grabkowie, woj. kujawsko-pomorskie (osada z okresu nowożytnego) – 10.09–31.10.2000 r.
2001
10. Weryfikacyjne badania powierzchniowe na trasie autostrady A1, odcinek śląski – 15–30.03.2001 r.
10. Badania na trasie autostrady A2, stanowisko 3 w Rożniatowie Kolonii, woj. wielkopolskie (1sada horyzontu trzcinieckiego oraz obozowisko kultury niemeńskie j– horyzont liniński 4) – 01.05–22.08.2001 r.
12. Badania na trasie autostrady A2, stanowisko 7 w Rożniatowie Kolonii, woj. wielkopolskie (osada horyzontu trzcinieckiego) – 23–31.08.2001 r.
13. Badania na trasie autostrady A2, stanowisko 10 w Rożniatowie, woj. wielkopolskie (osada kultury pomorskiej) – 01–31.08.2001 r.
14. Badania ratownicze na terenie odkrywki Szczerców KWB Bełchatów, stanowisko 5 w Zielęcinie, woj. łódzkie (osada kultury mierzanowickiej, osada i cmentarzysko kultury łużyckiej) – 01.09–15.12.2001 r.
2002
15. Badania na trasie autostrady A2, stanowisko w Krągoli, woj. wielkopolskie (osada z okresu średniowiecza i nowożytnego) – 01.09–20.10.2002 r.
16. Badania ratownicze na terenie odkrywki Szczerców KWB Bełchatów, stanowisko 5 w Zielęcinie, woj. łódzkie (osada kultury mierzanowickiej, osada i cmentarzysko kultury łużyckiej) – 21.10–19.12.2002 r.
2003
17. Badania ratownicze na terenie odkrywki Szczerców KWB Bełchatów, stanowisko 5 w Zielęcinie, woj. łódzkie (osada kultury mierzanowickiej, osada i cmentarzysko kultury łużyckiej) – 01.03–30.04.2003 r.
18. Badania ratownicze na trasie autostrady A2, stanowisko w Krągoli, woj. wielkopolskie (osada kultury pucharów lejkowatych) – 01.05–14.07.2003 r.
19. Stacjonarne badania wykopaliskowe na stanowisku 66 w Brukniewie, woj. kujawsko-pomorskie (osada kultury pucharów lejkowatych z wpływami kultury niemeńskiej; punkt osadniczy kultury amfor kulistych) – 15–31.08.2003 r.
20. Badania na trasie autostrady A4, stanowisko 13 w Wilczycach, woj. dolnośląskie (osady kultury pomorskiej, kultury jastorfskiej, kultury przeworskiej) – 01–30.09.2003 r.
21. Badania na trasie autostrady A4, stanowisko 12/13 w Targowisku, woj. małopolskie (osady kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury malickiej, kultury mierzanowickiej, kultury łużyckiej oraz z okresu wpływów rzymskich) – 01.10–15.11.2003 r.
22. Badania na trasie autostrady A4, stanowisko 14/15 w Targowisku, woj. małopolskie (osady kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury malickiej, kultury łużyckiej oraz okresu średniowiecza; cmentarzysko kultury mierzanowickiej )– 16.11–20.12.2003 r.
2004
23. Stacjonarne badania wykopaliskowe na stanowisku 33 w Brukniewie, woj. kujawsko-pomorskie (osada kultury pucharów lejkowatych z wpływami kultury niemeńskiej; punkt osadniczy kultury amfor kulistych) – 01–31.08.2004 r.
24. Badania ratownicze na trasie autostrady A4, stanowisko 243 w Szarowie, woj. małopolskie (osada kultury malickiej oraz z okresu nowożytnego) – 01.03.– 31.05.2004 r.
25. Badania ratownicze na trasie autostrady A4, stanowisko 178 w Szarowie, woj. małopolskie (osada kultury malickiej oraz z okresu nowożytnego) – 01.06–31.07.2004 r.
26. Badania ratownicze na trasie autostrady A4, stanowisko 14/15 w Targowisku, woj. małopolskie (osady kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury malickiej, kultury łużyckiej oraz okresu średniowiecza; cmentarzysko kultury mierzanowickiej) – 01.09–20.12.2004 r.
2005
27. Badania na trasie autostrady A1, stanowisko 3 w Pomorzankach, woj. mazowieckie (osady kultury pucharów lejkowatych i kultury łużyckiej) – 01.05. 2005 r. – 31.07.2005 r.
28. Weryfikacyjno-rozpoznawcze badania powierzchniowe w okolicach Równiny Dolnej, woj. warmińsko-mazurskie (obszar około 20 km2), w ramach programu badawczego Zakładu Archeologii Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego – 1 tydzień.
29. Badania sondażowe w okolicy osady ludności KPCW w Równinie Dolnej, woj. warmińsko-mazurskie (kultura Zedmar) – 07–10.06.2005 r.
30. Badania stacjonarne na stanowiskach XV i XVII w Pomniku (obozowisko średniowieczne i osada późnej kultury ceramiki sznurowej) – 09.2005 r.
31. Badania na trasie autostrady A1, stanowiska: 87 i 89 w Mąkolicach oraz w Witowie, woj. łódzkie (osady kultury pucharów lejkowatych, horyzontu trzcinieckiego, kultury łużyckiej, kultury przeworskiej oraz średniowiecza i cmentarzysko kultury przeworskiej) – 01.05–15.07.2005 r. i 15.09–15.12.2005 r.
32. Badania na stanowisku 1 w Grądach-Woniecku (obozowiska z okresu mezolitu i subneolitu) – 01–31.08.2005 r.
33. Interwencja archeologiczna w Płęśnie, gm. Swornegacie, woj. pomorskie (niszczony grób późnej kultury ceramiki sznurowej – 1 dzień.
34. Weryfikacyjno-poszukiwawcze badania powierzchniowe prowadzone na obszarach AZP 04-37 (Choczewo) i 04-38 (Gniewino), woj. pomorskie, w ramach programu badawczego Zakładu Archeologii Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego – 3 tygodnie badań prowadzonych wiosna 2005 oraz wiosną 2006 r.
2006
35. Badania ratownicze na stanowisku 10 (nr AUT 19) we Wrocławiu-Żernikach (osada późnołużycka, grób KCSz) oraz na stanowisku 6 (nr AUT 16) we Wrocławiu-Żernikach (osady KPL, KAK, HT, KŁ, KJastorfska oraz groby KCSz) – obwodnica Wrocławia – 15.05 – 15.12.2006 r.
Namiary: dr Bartosz Józwiak, Zakład Archeologii, Instytut Historii, Uniwersytet Gdański
ul. Grunwaldzka 238A, 80–952 Gdańsk, tel/fax: (058) 524 40 40
 

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale