Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr hab. Czerniak Lech, prof. nadzw. UG

Prof. dr hab. Lech Czerniak
 
W latach 1971 - 1976 studiował archeologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Studia zakończył obroną pracy magisterskiej pt.: "Wyroby metalowe z rzymskiego miasta Novae z badań w latach 1972 i 1974" (promotor doc. dr hab. Jerzy Olczak), która była uwieńczeniem udziału w badaniach archeologicznych w Novae w Bułgarii.
W 1979 r. obronił pracę doktorską pt.: "Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach" (opublikowaną pod tym samym tytułem w 1980 r.), której promotorem była doc. dr hab. Aleksandra Cofta-Broniewska.
W 1994 r. habilitował się na podstawie książki pt.: Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach. 5400-3650 p.n.e.(Poznań 1994).
W latach 1975 - 2007 (od 2002 r. na pół etatu) pracownik naukowy w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (dawniej Instytut Historii Kultury Materialnej PAN), Oddział w Poznaniu. W 2002 r. przenosi się do Gdańska, gdzie rozpoczyna pracę w Instytucie Historii z zadaniem otwarcia kierunku archeologia i – w dalszej perspektywie - utworzenia Instytutu Archeologii. W 2003 roku został Kierownikiem nowopowołanego Zakładu Archeologii, w którym 1 października 2004 r. rozpoczęto edukację na kierunku archeologia. 1 września 2008 r. Zakład został przekształcony w Instytut Archeologii, w którym został wybrany na Dyrektora. 
 
Bibliografia
1977.
1. Czerniak L., Grygiel R. & Tetzlaff W. Neolithique. Civilisations de Lengyel, des Amphores Spheriques et des Coupes en Entonnoir, Inventaria Archaeologica, Pologne, fasc. 39.
1978.
2. Czerniak L., Brama (?) północna - odcinek IX, w: S.Parnicki-Pudełko [red.] Novae - sektor zachodni 1974, cz. I, Poznań: 25-40.
3. Czerniak L., Konary, woj. Bydgoszcz, stan. 20. Obozowisko ludnoÑci kultury lendzielskiej (Ze studiów nad rozwojem kultur wstęgowych na Kujawach), Sprawozdania Archeologiczne 30: 33-55.
 
1979.
4. Czerniak L., Osada kultury lendzielskiej w KoÑcielcu Kujawskim, gm. Pakoу, stan. 16 (Ze studiów nad rozwojem kultur wstęgowych na Kujawach), Pomorania Antiqua 8: 73-108.
5. Czerniak L., Z badań nad problematyką równoleżnikowych kontaktów kulturowych społeczeństw dorzeczy Odry i Wisły w młodszej epoce kamienia (Zagadnienie tzw. wpływów kultury rösseńskiej), WiadomoÑci Archeologiczne, 44(2): 123-130.
6. Czerniak L., Fibule z badań w 1972 i 1974 r. Klasyfikacja typologiczno-chronologiczna, w: S.Parnicki-Pudełko [red.], Novae - sektor zachodni 1974, cz. II, Poznań, 81-87.
7. Czerniak L., TaÑmy ołowiowo-cynowe z kampanii wykopaliskowych w roku 1972 i 1974, w: Novae..., cz.II, 89-96.
8. Czerniak, L. & Dzieduszycka, B. Badania ratownicze w Polanowi­cach, woj. Bydgoszcz, stanowisko 6 (Przyczynek do studiów nad metodyk taksonomii typologiczno-chronologicznej ceramiki kultur wstęgowych na Kujawach), Sprawozdania Archeologiczne 31: 29-45.
 
1980.
9. Czerniak L., Rozwój społeczeństw kultury póïnej ceramiki wstęgowej na Kujawach, Poznań.
10. Czerniak L., Rozwój osadnictwa póïnowstęgowego na Kujawach, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział w Krakowie, 22 (1): 15-17.
11. Bednarczyk, J. & Czerniak, L. & Kośko, A. Z badań nad zespołem osadniczym ludnoÑci z kręgu kultur ceramiki wstęgowej w Kruszy Zamkowej, sta. 3, woj. Bydgoszcz (częу sepulkralna), Sprawozdania Archeologiczne, 32: 55-83.
12. Czerniak, L. & Kośko, A. Badania sondażowe w Inowrocławiu-Mtwach, stan. 5, woj. Bydgoszcz, Sprawozdania Archeologiczne, 32: 29-.
13. Czerniak, L. & Kośko, A. Zagadnienie efektywnoÑci poznawczej analizy chronologicznej ceramiki na podstawie cech technologicznych, Archeologia Polski 1980: 25: 247- 272.
14. Czerniak, L. & Piontek, J. Próba modelowego opisu form organizacji społecznej i gospodarczej ludnoÑci "kultur wstęgowych" na podstawie analizy zespołów osadniczych typu Brzeу Kujawski, Archeologia Polski 24(2): 335-361.
15. Czerniak, L. & Piontek, J. The socioeconomic System of European Neolithic populations, Current Anthropology, 1980: 21:97-100.

16. Czerniak, L. & Piontek, J. Organizacja społeczna i gospodarcza ludnoÑci kultur wstęgo­wych. Próba modelowej interpretacji na podstawie analizy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ zespołow osadniczych typu Brzeу Kujawski, Sprawozdania PTPN 96: 16-18.

17. Czerniak, L. & Piontek, J. Uwagi o rekonstrukcji rozwoju biologiczno-kulturowego populacji pradziejowych, Przegląd Antropologiczny, 46(2): 329-336.
 
1981.
18. Czerniak, L. & Piontek, J. More on Neolithic socioeconomic System, Current Anthropology, 21:86-87.
 
1983.
19. Czerniak L., Kultura ceramiki wstęgowej na Pomorzu, w: T.Malinowski (red.). Problemy epoki kamienia na Pomorzu, Słupsk: 139-145.
 
1984.
21. Czerniak, E. & Czerniak, L. Z badań nad genezą i rozwojem kultury amfor kulistych na Kujawach, Folia Praehistorica Posnanien­sia, I: 23-62.
 
1985.
22. Czerniak L., Uwagi na temat statusu poznawczego "wiedzy ïródłowej" w prahistorii (w odpowiedzi R.Gryglowi), Archeologia Polski 30 (2): 459-467.
 
1986.
23. Czerniak L., Band Pottery Danubian Culture in Pomerania, w: T.Malinowski (red.), Problems of the Stone Age in Pomerania, Archaeologia Interregionalis 7: 1986:155-162.
 
1988.
24. Czerniak L., Czynniki zewnętrzne w rozwoju kulturowym społeczeństw Kujaw w okresie wczesnego i Ñrodkowego neolitu, w: A.Cofta-Broniewska (red.), Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, Inowrocław, 55-80.
25. Czerniak L., Początki rolnictwa na Ziemi KoÑciańskiej. Informator wystawy, KoÑcian.
26. Czerniak, L. & Kośko, A. Prehistory and "theorethical turn" in science, Folia Praehistorica Posnaniensia, 3: 1988: 43-63.
27. Piontek, J. & Czerniak, L. Prahistoria a paleodemogra­fia. Próba okreÑle­nia zadań i możliwoÑci poznawczych prahistorii w badaniach nad demografią społeczeństw pradziejowych, w: J.Piontek (red.), Szkice z antropologii ogólnej, Poznań, 103-140.
 
1989.
28. Piontek, J. & Czerniak, L. Jeszcze w sprawie modelu opisujcego organizację społeczn i gospodarcz ludnoÑci kultury ceramiki wstęgowej, Archeologia Polski 34(2): 436-441.
29. Czerniak L., External Factors in Cultural Development of Kujavian Communities during the Early and Middle Neolithic, w: A.Cofta-Broniewska [red.], Prehistoric Contacts of Kujavian Communities with other Europeans Peoples, Archaeologia Interregionalis 10: 1989:51-88.
30. Czerniak L., Teoretyczne problemy archeologicznej systematyki kulturowej. Przykład badań nad zróżnicowaniem cech technologicznych ceramiki kultur z kręgu naddunajskich, w: A.Cofta-Broniewska (red.), Kujawskie przyczynki do badań nad neolitem Europy, Inowrocław, 33-76.
 
1990.
31. Czerniak L., The neolithization of the Kuyavian Communities, Archaeologia Polona 28: 1990 (1988): 49-69.
32. Czerniak L., First settlement of the oldest phase of the Linear Band Pottery Culture on the Polish Lowland: Grabie 4, Włocławek voidodship, Archaeologia Interregionalis, 11, s. 49-62.
33. Czerniak L., Kultura amfor kulistych a póïnowstęgowy model kultury neolitycznych społeczeństw Niżu. Problem genezy systemu, w: A.Cofta-Broniewska (red.). Kultura amfor kulistych na Kujawach, Poznań, 29-44.

 

34. Czerniak, L. & Szmyt, M. Z badań nad periodyzacj rozwoju kultury amfor kulistych, w: A.Cofta-Broniewska (red.), Kultura amfor kulistych na Kujawach, Poznań, 29-44.
 
1991.
35. Czerniak L., Globular Amphorae Culture and the Late-Band model of culture of Neolithic Lowlands Communities. Problem of System genesis, w: A.Cofta-Broniewska (red.), New Tendecies in Studies of Globular Amphorae Culture, Archaeologia Interregionalis 14: 1991: 31-46.
36. Czerniak L., rec.: S.Milisauskas, Early Settlement and Society at Olszanica, Przegld Archeologiczny, 37: 235-238.
37. Czerniak, L., Domańska, L., Kośko, A. & Prinke, D. The Funnel Beaker Culture in Kuyavia, w: Jankowska (red.) Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen un Hypothesen, T. II, Poznań: 67-76.
38. Czerniak, L. & Szmyt, M. Progress in studies of Globular Amphorae culture periodiza­tion, w: A.Cofta-Broniewska 1991 (red.): 31-46.
 
1992.
39. Czerniak L., Węgierce, gm. Pakoу, stan. 12. Osiedle z fazy Ia kultury póïnej ceramiki wstęgowej na Kujawach, Sprawozdania Archeologiczne 44: 31-47.
40. Czerniak L., Kto wierzy w bociany? Uwagi w kwestii osobliwoÑci nauki, Przegld Archeologiczny 40: 113-116.
41. Czerniak L., Prof. dr habil. Tadeusz Wiślański, Archeologia Polski 35 (2; 1990): 357-362.
 
1993
42. Czerniak, L. & Kośko, A. Z badań nad genez i rozwojem kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, 1993 Poznań.
 
1994.
43. Czerniak L., Wczesny i Środkowy okres neolitu na Kujawach. 5400-3650 p.n.e. Poznań.
44. Czerniak L., Mozaika kulturowa Środkowego neolitu Kujaw, (w:) L.Czerniak 1994 (red.): 135-160.
45. Czerniak L., (red.). Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmiń­skiej, Grudzidz.
46. Czerniak L., Differenzierung der postlinearen Kulturen aufgrund der Forschung über Technologie der Keramik, w: Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur 1888-1988, Brno - ºódï: 15-17.
47. Czerniak, L. & Kośko, A. Kto powinien teoretyzować? (W odpowiedzi B.Maryniakowi), Archeologia Polski, 38(2): 378-380.
 
1995.
48. Czerniak L., Archeologiczne Zdjęcie Polski - co dalej?, w: D.Jaskanis (red.), Archeologiczne Zdjęcie Polski – metoda i doświadczenia. Próba oceny, Warszawa 1996,39-46.
49. Piontek, J. & Czerniak, L. Demografia archeologiczna. Zarys celów i możliwoÑci poznawczych, w: Dziedzictwo kulturowe epoki kamienia i wczesnej epoki żelaza na Górnym Ðlsku i w Małopolsce. Katowice.
 
1996.
50. Czerniak L., Main directions in neolithic studies in Poland in the second half of the 20th century, in Marciniak, A. & Trifonov, V. (eds), World Archaeological Bulletin 1996: 8:210-215.
51. Czerniak L., Kultura malicka a postlinearne kultury Niżu Polski, w: J.K.Kozłowski (red.) Kultura malicka, 71-78.
52. Czerniak L., Kultura póïnej ceramiki wstęgowej versus grupa brzesko-kujawska. (W zwizku z referatem R.Grygiela), w: J.K.Kozłowski (red.) Kultura malicka, 147-150.
53. Czerniak L., Archaeological cultures and reality, Archaeologia Polona, 34: 83-96.
54. Czerniak L., Zagadnienie odrębnoÑci kulturowej neolitycznych mieszkańców Kujaw, w: Z badań nad genez regionalizmu kulturowego społeczeństw Kujaw, Poznań-Kruszwica-Inowrocław, 25-38.
55. Czerniak L., Pradzieje, w: B.Polak (red.) Ðwidwin. Dzieje miasta 1296 ‑ 1996, Koszalin, 10-28.
 
1997.

 

56. Czerniak L., The Neolithic - What's That?, w: Zvelebil, M., Domańska, L. & Dennell, R. (eds) Harvesting the Sea, Farming the Forest: The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region, Sheffield Academic Press, 29-31.

57. Czerniak L., Pradzieje, w: B.Polak (red.) Drawsko Pomorskie. Dzieje miasta 1297 ‑ 1997, Koszalin, 9-27.
58. Czerniak L., Badania ratownicze na trasach wielkich inwestycji: nowe wyzwanie metodyczne, organizacyjne i etyczne, w: A.Prinke (red.) Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego, Poznań, 38-42.
59. Czerniak, L. & Kabaciński, J. The Ertebrlle culture in the southern Baltic coast, w: D. Król (red.) the Built Environment of coastal areas during the Stone Age, Gdańsk, 1997: 70-79.
 
1998.
60. Czerniak L., Pierwsi rolnicy, (w:) Gazocig pełen skarbów, Poznań, 27-40.
61. Czerniak, L. & Kabaciński, J. Foragers and Farmers: Political, Economical and Ecological Frontiers in Nort European Plain, w: M.Pearce & M. Tosi (red.) Papers from the EAA Thrid Annnual Meeting at Ravenna 1997, vol. I: Pre- and Protohistory, BAR International Series 717: 237-241.
62. Czerniak, L., Kirkowski, R., Kozłowski, R. & Zimniewska, M. The Earliest Traces of Flax Textiles in Central Europe, Kujawy (Poland), Euroflax Newsletter, 1(10): 43-50.
 
1999
63. Czerniak L., V.G.Childe a koncepcje neolityzacji. Archeologia kontynen­talna versus anglo-amerykańska, (w:) Lech, J. F.M. Stępniewski (red.) V.Gordon Childe i archeologia w XX wieku, Warszawa 93-101.
 
2000
64. Czerniak L., Systematyka kulturowa a rzeczywistoу - przykład kultur neolitycznych na Kujawach, (w:) S.Tabaczyński (red.), Kultury archeologiczne a rzeczywistoу dziejowa, 2000. Warszawa, 75-90.
65. Czerniak L., Badania nad neolitem ziem polskich w mijajcym półwieczu, w: M.Kobusiewicz, s.Kurnatowski (red.) Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, Poznań, 95-100.
 
2001
66. Czerniak, L., Kwiatkowska, M., Marciniak, A., & Pyzel, J., 2001. The excavations of the TP (Team Poznan) Area in the 2001 season, Çatalhöyük 2001 Archive Report. http:// catal.arch.cam.ac.uk/catal/Archive_rep01/czerniak01.html
 
2002
67. Czerniak L., Brzeу Kujawski type settlements at Polish Lowlands, Archeologicke rozhledy, 54: 2002:1-14.
68. Czerniak L., A. Marciniak, J. Pyzel, The excavations of the TP (Team Pozna½) Area in the 2002 season / 2002 Kazý Mevsiminde TP (Team Pozna½) Alanýndaki Kazýlar, Archive Report, Cambridge.
 
2003
69. Czerniak L. (red.) Badania archeologiczne na terenie odkrywki Szczerców@ tom 3. Wyniki badań archeologicznych w Grabku i Zabrzeziu, 2003. Poznań.
70. Czerniak L., Wstęp (w:) L.Czerniak, (red.) Badania archeologiczne na terenie odkrywki Szczerców@ tom 3. Wyniki badań archeologicznych w Grabku i Zabrzeziu, Poznań, 9-16.
71. Czerniak L. & J. Kabaciński, Ðlady osadnictwa Z okresu schyłkowego paleolitu, póïnego neolitu i wczesnej epoki brzu w Grabku, (w:) L.Czerniak, (red.) Badania archeologiczne na terenie odkrywki Szczerców@ tom 3. Wyniki badań archeologicznych w Grabku i Zabrzeziu, Poznań, 55-62.
72. Czerniak L., W. Rączkowski, W. Sosnowski, New perspectives for the study of Neolithic longhouses at Polish Lowlands, Antiquity 77: 2003, No 297: 71-73.
73. Bednarczyk J., L. Czerniak, A.Kośko (red.) Osadnictwo kultury łużyckiej, Acheologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, Kujawy centralne, 2005: t. III, cz. 5. Poznań.
74. Czerniak L. & A. Marciniak, 2003 The excavations of the TP (Team Poznań) Area in the 2003 season / 2003 Kazý Mevsiminde TP (Team Poznań) Alanýndaki Kazýlar, Archive Report, Cambridge.
 
2004
75. Czerniak L., Osadnictwo kultur z cyklu wstęgowych, (w:) Bednarczyk J. & A.Kośko, Od domu pierwszych rolników do dworu, Poznań
76. Czerniak L. & J. Kabaciński, Archeologiczne badania ratownicze Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu na trasie autostrad A-1 i A-2 w Wielkopolsce i na Kujawach w roku 2001 i 2002, (w:) Z.Bukowski (red.) Ogólnopolski program ochrony archeologicznych dóbr kultury zagrożonych planowaną budową autostrad. Raport 2001 – 2002, Warszawa, 141-155.
77. Czerniak L. & A. Marciniak, New perspectives on the transition between Neolithic and Chalcolithic in Central Anatolia, Annual Meeting of European Archaeological Association, Lyon
78. Czerniak L. & A. Marciniak, The excavations of the TP (Team Poznań) Area in the 2004 season / 2004 Kazý Mevsiminde TP (Team Poznań) Alanýndaki Kazýlar, Archive Report, Cambridge.
 
2005
79. Czerniak L. & A. Marciniak, The excavations of the TP (Team Poznań) Area in the 2005 season / 2005 Kazý Mevsiminde TP (Team Poznań) Alanýndaki Kazýlar, Archive Report, Cambridge.
80. Czerniak, L., A. Golański, E. Schellner, 2005, Archeologiczne badania na trasie autostrady A4 na stanowisku Brzezie, [w:] Z. Bukowski, M. Gierlach (red.) Ogólnopolski program ochrony archeologicznych dóbr kultury zagrożonych planowaną budową autostrad. Raport 2005, Warszawa 2006.
 
2006
81. Czerniak, L. & J. Gąssowski (red.), Osada wielokulturowa w Jankowie, gmina Piątek, woj. łódzkie, Via Archaeologica Pultuskiensis I. Wyższa Szkoła Humanistyczna Pułtusk.
82. Czerniak, L. & J. Gąssowski, Wstęp, [w:] Czerniak, L. & J. Gąssowski (red.), Osada wielokulturowa w Jankowie...
83. Czerniak L. & A. Marciniak, The excavations of the TP (Team Poznań) Area in the 2006 season / 2006 Kazý Mevsiminde TP (Team Poznań) Alanýndaki Kazýlar, Archive Report, Cambridge.
84. Czerniak L., Golański, A., B.Józwiak, Kadrow S., Rozen J., Rzepecki S. 2006. Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2003-2004 na stanowiskach 3,12-15 i 34 w Targowisku, gm. Kłaj, woj. małopolskie, [w:] Z. Bukowski, M.Gierlach (red.) Raport 2003-2004, Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004, Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Seria B: Materiały Archeologiczne, t. 2: 541-551.
 
2007
85. Czerniak L., (red.) Od paleolitu do nowożytności. Archeologiczne badania ratownicze na trasie budowy obwodnicy Wyszkowa, Gdańskie Studia Archeologiczne, t.I.
86. Czerniak L., Wstęp, (w:) Czerniak L. (red.) Od paleolitu do nowożytności...
87. Czerniak L., The North-East frontier of the post-LBK culture, [w:] J.K. Kozłowski & Pal Raczky (eds) The Lengyel, Polgar and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe, Kraków, 231-248.
88. Czerniak L., A.Golański, S. Kadrow, 2007, New facto on the Malice culture gained from the rescue excavations at the A4 Motoway section east of Kraków, [w:] J.K. Kozłowski & Pal Raczky (eds) The Lengyel, Polgar and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe, Kraków, s: 471-486.
89. Marciniak A. & L.Czerniak, Social transformations in the Late Neolithic and the Early Chalcolithic periods in central Anatolia, Anatolian Studies 57: 115-130.
90. Czerniak L. & A. Marciniak, The excavations of the TP (Team Poznań) Area in the 2007 season / 2007 Kazý Mevsiminde TP (Team Poznań) Alanýndaki Kazýlar, Archive Report, Cambridge.
91. Iwanek B., J.Piontek, L.Czerniak & H.Machajewski, Analiza zawartości popielnic z grobów ciałopalnych z okresu rzymskiego na przykładzie cmentarzyska w Wyszkowie, woj. mazowieckie, [w:] M. Fudziński & H. Paner (red.) Nowe materiały i interpretacje, stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, http://www.archeologia.pl/index.php?n=9&m=40Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 619- 626.
92. Czerniak L., B. Józwiak, M. Rybicka. 2007. Wyniki badań wykopaliskowych oraz analiza źródeł wiązanych z kulturą ceramiki sznurowej ze stanowiska XVII w Pomniku, gm. Korsze, woj. warmińsko-mazurskie, Pruthenia Antiqua, Vol. II (za 2006): 105-118.
 
2008
93. Czerniak L. & A. Marciniak, The excavations of the TP (Team Poznań) Area in the 2008 season / 2008 Kazý Mevsiminde TP (Team Poznań) Alanýndaki Kazýlar, Archive Report, Cambridge.
94. Czerniak L., Najstarsze społeczności rolnicze (Neolit i wczesna epoka brązu: 5400 - 1400 przed Chr.), [w:] M. Kobusiewicz (red.) Prahistoria Wielkopolski, Wydawnictwo Poznańskie, 147-202.
95. Czerniak, L. & J. Gąssowski (red.), 2008. Osada wielokulturowa w Łękach Górnych, gmina Krzyżanów, woj. łódzkie, Via Archaeologica Pultuskiensis II. Akademia Humanistyczna Pułtusk.
96. Czerniak, L. & J. Gąssowski, Wstęp [w:] Czerniak, L. & J. Gąssowski (red.), 2008. Osada wielokulturowa w Łękach Górnych...
97. Czerniak L., Z badań nad neolityzacją Niżu Polski. Zagadnienie tzw. wpływów kultury rösseńskiej, [w:] J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.) Z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Poznań, 71-82.
98. L. Czerniak, Niechciane zabytki archeologiczne, [w:] J. Arno Włodarski, K. Zeidler (red.), Prawo a muzea w Polsce, Warszawa, 116-122.
99. L. Czerniak, Gdańska archeologia [w:] J. Borzyszkowski (red.) Tradycje gdańskiej humanistyki, Gdańsk.
100. Pawlak E. i P, J. Kabaciński, L. Czerniak, D. Prinke, P. Silska, H. Machajewski 2008, Kijewo, stanowisko 4, powiat średzki. Materiały do badań nad osadnictwem pradziejowym i
wczesnośredniowiecznym, Fontes Archaeologici Posnanienses, 44: 211-363.
 
2009
101. Czerniak, L. & J. Pyzel 2008. Neolithic farmers and the introduction of pottery in the south Baltic, [w:] Early Pottery in the Baltic. Dating, origin and social context. International Workshop, Schleswig, 20-21. October 2006.
 
Wykopaliska
1979-1982 – Białcz Stary, gm. Śmigiel, stan. 4 (Wielkopolska, wspólnie z T. Wiślańskim) – pierwsza w tym regionie zbadana wykopaliskowo osada kultury późnej ceramiki wstęgowej.
1984-1987 – Racot, gm. Kościan, stan. 18 i 25 (Wielkopolska) – pierwsze w tym regionie zbadane wykopaliskowo (około 0,5 ha) osady kultury późnej ceramiki wstęgowej typu Brześć Kujawski.
1995-1997 – kierowanie projektem ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie budowy gazociągu tranzytowego Jamał – Europa zach. w granicach d. woj. bydgoskiego. Na odcinku 64 km zbadano ponad 50 stanowisk o powierzchni około 15 ha.
1998-2002 – kierowanie projektem ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie budowy autostrad (Zespół ds Ratownictwa Archeologicznego IAE PAN w Poznaniu): trasa autostrady A1 (w granicach d. woj. gdańskiego i włocławskiego), autostrady A2 (w granicach d. woj. zielonogórskiego, poznańskiego, konińskiego i łódzkiego). W ciągu 4 lat zbadano powierzchnię kilkudziesięciu ha.
2000-2001 – Zelgno, gm. Chełmża, stan. 12 (Ziemia Chełmińska, wspólnie z P. Gurtowskim) - pierwsze w tym regionie zbadana wykopaliskowo (około 0,5 ha) osada kultury późnej ceramiki wstęgowej typu Brześć Kujawski.
Od roku 2001 do chwili obecnej współkieruje (wspólnie z prof. A. Marciniakiem z UAM) pracami polskiej ekspedycji prowadzącej, we współpracy z Uniwersytetem w Stanford i Cambridge, prace wykopaliskowe w Çatalhöyük (Turcja). 
 
Zainteresowania badawcze
Główne kierunki zainteresowań to epoka neolitu, zwłaszcza początki kultur rolniczych w basenie Morza Śródziemnego i Europie środkowej (procesy neolityzacyjne), metodologia i metodyka badań archeologicznych, teoria i praktyka ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego.
 
Realizowane projekty
 
Obecnie realizuje następujące projekty:
- badania wykopaliskowe w Çatalhöyük: problematyka transformacji społeczno-kulturowej na przełomie neolitu i chalkolitu w Centralnej Anatolii
- procesy neolityzacyjne w kulturze bugo-dniestrowskiej - badania wykopaliskowe nad Bohem (Ukraina, m.in. stanowisko Peczera)
- procesy neolityzacyjne na Niżu Polski (analiza stanowisk wczesnoneolitycznych regionu Kujaw, Ziemi Chełmińskiej, Pomorza wschodniego, Żuław i Warmii)
 
Aktualnie prowadzone zajęcia
 
1. wstęp do archeologii – wykład dla I r. archeologii
2. Archeologia powszechna, cz. II (neolit) - wykład dla II r. archeologii
3. Archeologia powszechna, cz. III (eneolit i wczesna epoka brązu) - wykład dla II r. archeologii
4. Ochron i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym – wykład dla V r. archeologii
5. Człowiek i środowisko w pradziejach – wykład dla V r. geografii
6. Seminarium magisterskie
 
Inne funkcje
W latach 1997-1998 był Przewodniczącym Komisji d/s Konserwatorstwa Archeologicznego Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN.
Od 1999 r. do 2006 r. był członkiem Rady Naukowej przy Ośrodku Ratowniczych Badań Archeologicznych (potem Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego) przy Ministerstwie Kultury.
W latach 2003 - 2006 był członkiem Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego przy Ministrze Kultury.
Od 2005 do chwili obecnej wiceprzewodniczący Rady Ochrony Zabytków woj. warmińsko-mazurskiego.
W 2005 r. za zasługi w dziedzinie ochrony zabytków został odznaczony przez Ministra Kultury srebrnym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”
członek: - Society for American Archaeology, British Institute of Archaeology at Ankara, European Association of Archaeologists, Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne (członek Rady Naukowej), Komisja Archeologiczna PAN w Poznaniu.
 
Kontakt – mail uniwersytecki

 

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale