Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr Wąs Marcin, adiunkt

dr Marcin Wąs

data ur.: 19.10.1973 r.
 
Studia:
1994-1995 – Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;  1995-1999 – Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki;
1999-2003 – studia doktoranckie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
 
Stopnie:
1999 - praca magisterska „Zespół krzemienny ze stanowiska Dęby 29 w świetle metody składanek” (promotor dr hab. prof. UŁ L. Domańska; recenzenci dr T.Grabarczyk, mgr W.Migal)
2003 – praca doktorska „Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej” (promotor dr hab. prof. UŁ L. Domańska; recenzenci prof. B.Ginter, prof. R.Schild).
 
Bibliografia:
 
Książka:
Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej, Łódź, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2005, s. 271, ISBN 83-89801-85-X
 
Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych:
2001
Changes in the Blade Technology on the Territory of Northern Poland in the
Period 10.000-5.000 BP (współautor z L. Domańską), [w:] “Suyanggae and Her
Neighbours. Proceedings of the 6th International Symposium in Chungbuk (South Korea)”, Museum Chungbuk National University, Korea.
 
2002
Składanki mezolitycznych materiałów krzemiennych kultury janisławickiej ze
stanowiska Gwoździec 9, woj. podkarpackie, [w:] Matraszek, B., Sałaciński, S. (red.), Krzemień świeciechowski w pradziejach, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach, t. 4, Warszawa.
Osadnictwo późnopaleolityczne (współautor z P. Papiernikiem), [w:] Grygiel, R.
(red.) „Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na terenie odkrywki „Szczerców” KWB „Bełchatów” S.A. na stanowisku nr 11 w Grabku, gm. Szczerców, woj. łódzkie”, Łódź.
Osadnictwo z neolitu i wczesnej epoki brązu (współautor z P. Papiernikiem), [w:] Grygiel, R. (red.) „Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na terenie odkrywki „Szczerców” KWB „Bełchatów” S.A. na stanowisku nr 11 w Grabku, gm. Szczerców, woj. łódzkie”, Łódź.
 
2005:
Nubian Palaeolithic Materials from the Fourth Cataract GAME Concession, [in:] H. Paner & Jakobielski S. (eds.) “The Archaeology of the Fourth Nile Cataract”, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, vol. 4, Gdańsk, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2005, pp. 145-156, ISNN 1731-6146.
Mesolithic Microblade Technology in Poland, [in:] L. Domańska & Yung-jo Lee (eds.) “The International Workshop: New Trends in Prehistoric Cultures of Poland and Korea (2004-2005)”, Seoul, Lab. Of Prehistory, Chungbuk Nat’l. University, 2005, pp. 17-18, ISNN 82-2-2026-0541-4.
Changes in the Blade Technology on the Teritory of Northern Poland in the Period 10,000-5,000 BP, (współautor z L. Domańską), [in:] L. Domańska & Yung-jo Lee (eds.) “The International Workshop: New Trends in Prehistoric Cultures of Poland and Korea (2004-2005)”, Seoul, Lab. Of Prehistory, Chungbuk Nat’l. University, 2005, pp. 36-45, ISNN 82-2-2026-0541-4.
Dąbrowa Biskupia, Site 71 – New Data for Evidence of the Early Holocene Specialized Camps from Poland (współautor z L. Domańską), [in:] Yung-jo Lee, Lae-ho Kim and Jong-yoon Woo (eds.) “The 10th International Symposium: Suyanggae and Her Neighbours”, Chungbuk, Institute of Korean Prehistory.
 
2006:
Raw materials and flint processing strategy in the Late Mesolithic in Poland. Results of refitting, [in:] Wiśniewski A., Płonka T., Burdukiewicz J. M. (eds.), „The Stone: Technique and Technology”, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, SKAM Stowarzyszenie Krzemieniarskie, Wrocław, 2006, pp. 173-178, ISBN 83-921090-4-X.
Microblade pressure technique at the Late Mesolithic site Dęby 29. Experimental approach, (współautor z W.Migalem), [in:] Wiśniewski A., Płonka T., Burdukiewicz J. M. (eds.), „The Stone: Technique and Technology”, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, SKAM Stowarzyszenie Krzemieniarskie, Wrocław, 2006, pp. 179-188, ISBN 83-921090-4-X.
Some remarks on contacts between Late Mesolithic hunters-gatherers societies as reflected in their flint technology: a case study from Central Poland, [in:] J. Apel & K. Knutsson (eds.), “Skilled production and social reproduction”, Societas Archaeologica Upsaliensis, Uppsala, 2006, pp. 315-322, ISBN 91-973740-6-7, ISSN 1404-8493.
Mezolityczne obozowisko łowieckie ze stanowiska Dąbrowa Biskupia 71, woj. kujawsko-pomorskie, (współautor z L. Domańską) [w:] K. Lewartowski (red.), „In Memoriam Valdemari Chmielewski”, Światowit, Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, vol. XI, Warszawa, pp. 179-190, ISBN 83-87496-23-5.
Materiały krzemienne z okresu późnego neolitu i wczesnej epoki brązu, (współautor z P. Papiernikiem), [w:] L. Czerniak & J. Gąssowski (red.), „Osada wielokulturowa w Jankowie, gmina Piątek, województwo łódzkie”, Via Archaeologica Pultuskiensis, Vol. I, Instytut Antropologii i Archeologii WSH, Pułtusk, 2006, pp. 31-42, ISBN 83-89709-61-9 (83-89709-62-7).
 
2007:
On the problems of Late Palaeolithic Settlement in Northern Slovakia. Example of Stara Lubovna site. (współautor z P. Valde-Nowakiem i M. Sojakiem), Slovenska Archeologia, vol. LV-1, ISSN 1335-0102, Archeologicky ustav SAV, s.1-22.
Palaeolithic of Upper Nubia from the Nile IV-th Cataract Perspective, [w:] Domańska L.&Y.J. Lee (eds.)“Suyanggae and Her Neighbours”, ISBN 978-83-923164-5-9, Institute of Archaeology University of Łódź and Chungbuk National University, Institute of Korean Prehistory, s.189-206.
Materiały krzemienne – od późnego paleolitu do epoki brązu, [w:] Czerniak L. (red.) „Od paleolitu do nowożytności. Archeologiczne badania ratownicze na trasie budowy obwodnicy Wyszkowa.”, Gdańskie Studia Archeologiczne, nr 1, ISBN 978-83-7326-461-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.37-63.
Dąbrowa Biskupia, site 71. New data for evidence of the Mesolithic specialized camps, (współautor z L. Domańską), [in:] M. Masojć, T. Płonka, B.Ginter & S. K. Kozłowski (eds.) Contributions to the Central European Stone Age, ISBN 978-83-921090-8-2, Wrocław, p. 143–154.
Depozyt krzemieni z grobu protobrązowego, (współautor z L.Domańską, A.Pelisiakiem, M.Winiarską-Kabacińską), [w:] Kośko A., M. Szmyt „Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, t. II”, ISBN 978-83-7177-522-2, Poznań, s. 201-206.
 
2008:
Allerödzkie obozowisko technokompleksu z tylczakami łukowymi w Pawłowie koło Zawichostu w świetle analizy technologicznej, (współautor z J. Liberą i A. Zakościelną) [w:] Borkowski W., Libera J., Sałacińska B., Sałaciński S. (red.) „Krzemień czekoladowy w pradziejach”, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach, t. 7, ISBN 978-83-60099-09-4, Warszawa, s. 357-378.
O dystrybucji „czekolady” w kulturze janisławickiej z perspektywy technologii krzemieniarstwa, [w:] Borkowski W., Libera J., Sałacińska B., Sałaciński S. (red.) „Krzemień czekoladowy w pradziejach”, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach, t. 7, ISBN 978-83-60099-09-4, Warszawa, s.171-184.
 
2009:
The site Dąbrowa Biskupia 71– specialized camp from the Maglemose culture (współautor z L. Domańską), [w:] Mesolithic Horizons. Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005. S. McCartan, R. Schulting, G. Warren & P.C. Woodman (eds). ISBN-13: 978-1-84217-311-4, Oxbow Books, Oxford, s.259-266.
 
w druku:
New Palaeolithic materials from Upper Nubia (Sudan). Results of excavation on the site Wadi Umm Rahau 732., Gdańsk Archaeological Museum African Reports, vol. 7, Gdańsk, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2005
Stan rozpoznania i perspektywy badawcze mezolitu północnej części Pomorza Gdańskiego, Gdańskie Studia Archeologiczne, nr 2
Selected problems of Late Palaeolithic in the North part of Gdansk Pomerania, [w:] J.Burdukiewicz, K.Cyrek (red.)
 
Ponadto 33 niepublikowane opracowania materiałów krzemiennych
 
Prowadzone wykopaliska stacjonarne:
2002-2003
Dąbrowa Biskupia, st.71, woj. kujawsko-pomorskie
Mezolityczne obozowisko łowieckie . Publikacje dotyczące wyników badań znajdują się w wykazie.
 
2004
- Wadi Umm Rahau 732 (Sudan). Obozowisko środkowopaleolityczne w rejonie IV-tej katarakty Nilu. Publikacje: w wykazie.
- Hagiar Sail 15 (Sudan). Osada neolityczna w rejonie IV-tej katarakty Nilu.
 
2008
Perlinko, st.1, woj. pomorskie
Obozowisko mezolityczne. Publikacje: w druku.
 
Ponadto prowadzenie i udział w badaniach ratowniczych.
 
Zainteresowania badawcze:
krzemieniarstwo pradziejowe (technologia i metoda składanek);
mezolit i późny paleolit ziem polskich;
krzemieniarstwo neolitycznej Anatolii;
paleolit północno-wschodniej Afryki.
 
Realizowane projekty:
2004-2009 Catalhӧyük Project
Badania wytworów obsydianowych z neolitycznego stanowiska Catalhӧyük (Anatolia) w ramach Lithic Lab. we współpracy z archeologami z USA, Francji i Turcji.
 
2008-2009 Pierwsi mieszkańcy Pobrzeża Kaszubskiego: archeologia paleolitu i mezolitu na Wysoczyźnie Żarnowieckiej
Badania stanowisk późnopaleolitycznych i mezolitycznych na obszarze Wysoczyzny Żarnowieckiej; grant BW w UG.
 
 
Aktualnie prowadzone zajęcia:
1 rok (studia I stopnia):
Wstęp do pradziejów powszechnych – wykład
Archeologia powszechna, cz. 1: paleolit i mezolit – wykład
Archeologia powszechna, cz. 1: paleolit i mezolit – ćwiczenia
Źródłoznawstwo – ćwiczenia
 
3 rok (studia I stopnia):
Seminarium licencjackie
 
1 rok (studia magisterskie):
Teoria i metodyka badań krzemieniarstwa - konwersatorium
 
Inne funkcje:
wicedyrektor IA
 
Kontakt:
Ostatnio modyfikowane: 02.11.2009Pozostałe artykuły w tym dziale