Wydział Historyczny Informacje dla Erasmus

Zasady zaliczania semestru studentów Wydziału Historycznego UG odbywających studia za granicą na podstawie umów w ramach programu Erasmus.

Zasady zaliczania semestru studentów Wydziału Historycznego UG odbywających studia za granicą na podstawie umów w ramach programu Erasmus.

 

 1. Zaliczanie zajęć

 

 1. Studenci zakwalifikowani do udziału w programie wymiany międzynarodowej i uzyskaniu zgody koordynatora programu Erasmus w swoim Instytucie oraz dziekana składają w dziekanacie formularz Learning Agreement (http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_stud/wymiana/pliki/erasmus/LearningAgreement.pdf), który zawiera program realizowany podczas studiów w uczelni przyjmującej. Program powinien zakładać zdobycie 30 punktów ECTS w semestrze.

 

 1. Student zobowiązany jest złożyć również Porozumienie o programie zajęć (załącznik).  

 

 1. Zaliczenie zajęć zrealizowanych w ramach wymiany następuje w oparciu o przedstawione dokumenty:

 

 1. Learning Agreement,
 2. Porozumienie o programie zajęć,
 3. sylabusy lub inny dokument potwierdzający uzyskane efekty kształcenia (Regulamin studiów UG § 25),
 4.  zasady oceniania w uczelni zagranicznej.

Zaliczenie następuje po uzyskaniu akceptacji koordynatora programu Erasmus we właściwym Instytucie.

 

 1. Przy uznawaniu zajęć za zaliczone, koordynator programu Erasmus oraz dziekan kierują się zbieżnością efektów kształcenia, w tym zwłaszcza liczbą przydzielonych do przedmiotów punktów ECTS, treściami programowymi, formą i wymiarem zajęć oraz formą ich zaliczania.
 2. Jeżeli studia za granicą uniemożliwiają uzyskanie 30 pkt ECTS w semestrze, po powrocie student zobowiązany jest do uzupełnienia różnic w oparciu o przedstawione przed wyjazdem i zaakceptowane przez dziekana Porozumienie o programie zajęć.
 3. Jeżeli student nie uzyskał zaliczeń z zajęć realizowanych za granicą zobowiązany jest je zaliczyć w następnym semestrze.
 4. W przypadku zaliczenia za granicą większej liczby godzin zajęć, niż wymaga zaakceptowany Learning AgreementPorozumienie o programie zajęć, nadwyżka ta może być odliczana od zajęć fakultatywnych wyższego semestru.
 5. Regulamin studiów UG (§ 34) przewiduje możliwość uzyskania przez studenta indywidualnego planu studiów w przypadku konieczności zaliczenia dodatkowych przedmiotów po powrocie z wymiany studenckiej.

 

 

 1. Zaliczanie praktyk

 

 1. Studenci zakwalifikowani do udziału w programie wymiany międzynarodowej i uzyskaniu zgody koordynatora programu Erasmus w swoim Instytucie oraz dziekana składają w dziekanacie:
  1. Formularz Stypendysty Erasmus,
  2. Training Agreement and Quality Commitment 

 

 

 1. Osoba odbywająca staż musi posiadać status studenta (studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich);
 2. Na staż nie mogą wyjechać studenci korzystający z urlopu dziekańskiego lub urlopowani w inny sposób;
 3. z programu mogą skorzystać także studenci ostatnich lat - III roku studiów licencjackich, II roku MSU. Jednak decydując się na udział w programie w okresie wakacyjnym student musi wziąć pod uwagę konieczność obrony pracy dyplomowej nie wcześniej niż po powrocie z praktyki (aby zachować status studenta).
 4. Po powrocie z praktyk zagranicznych student przedkłada koordynatorowi programu Erasmus w swoim Instytucie potwierdzenie odbycia praktyk Final Report on Student's Fulfilment of TA with Evaluation.
 5. Zaliczenie odbycia praktyk zagranicznych, które są obowiązkowe w programie kształcenia realizowanym przez studenta  uzależnione jest od zbieżności efektów kształcenia i liczby uzyskanych punktów ECTS.
 6. Koordynator zatwierdza odbycie praktyk w oparciu o przedstawione dokumenty i rekomenduje dziekanowi. Ostatecznego zatwierdzenia dokonuje dziekan.

 

załącznik

 

WYDZIAŁ HISTORYCZNY UG

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W PROGRAMIE ERASMUS I NA WYDZIALE HISTPRYCZNYM

 

ROK AKADEMICKI:  200......../200.......

SEMESTR ZIMOWY o  SEMESTR LETNI  o

KIERUNEK STUDIÓW: ..............................................

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko studenta:

 

............................................................................................................................................................

 

 

 

 

Uczelnia przyjmująca:

............................................................................................................................................................

 

 

NALEŻY WPISAĆ NAZWY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH ZA GRANICĄ ORAZ PRZEDMIOTÓW, KTÓRE STUDENT PROPONUJE UZNAĆ JAKO RÓWNORZĘDNE – ZGODNIE Z PROGRAMEM STUDIÓW REALIZOWANYCH NA WYDZIALE HISTORYCZNYM. W DRUGIE TABELI NALEŻY WPISAC NAZWY PRZEDMIOTÓW, KTÓRE STUDENT ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZALICZYĆ PO POWROCIE Z WYMIANY.

 

Nazwa przedmiotu

W UCZELNI PRZYJMUJACEJ

FORMA ZALICZENIA

 ECTS

 

Nazwa przedmiotu

W UCZELNI MACIERZYSTEJ

FORMA ZALICZENIA

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu, który należy zaliczyć po powrocie z wymiany

FORMA ZALICZENIA

 ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis studenta: ................................  Miejscowość:.........................  Data:  ...................

 

 

 

 

UCZELNIA WYSYŁAJĄCA:

Niniejszym poświadczamy, że proponowany program zajęć został zatwierdzony.

 

 

Podpis Dziekana: ...............................  Miejscowość:....................  Data:  ...................

 

 

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 19.04.2013