Wydział Historyczny Informacje dla Pracowników

Stypendia i szkolenia dla doktorantów i młodych doktorów

Uniwersytet Gdański rozpoczął realizację projektu:

Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego
Komponentu „Stypendia i szkolenia dla doktorantów i młodych doktorów”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem realizacji Komponentu jest zmotywowanie młodych doktorów do prowadzenia badań naukowych na jak najwyższym poziomie.

O stypendium mogą się ubiegać młodzi doktorzy, będący pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego, którzy:

  • Posiadają stopień doktora nie dłużej niż 5 lat.
  • W roku kalendarzowym ubiegania się o stypendium nie ukończyli 35 roku życia.
  • W ramach pracy naukowej prowadzą badaniamającewpływ na gospodarkę.

Serdecznie zapraszamy młodych doktorów Uniwersytetu Gdańskiego do ubiegania się o stypendium.

Warunkiem koniecznym jest dostarczenie w terminie do dnia 14 stycznia 2011 r.:

  • Deklaracji udziału w projekcie, oświadczenia PEFS oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
  • Wniosku o przyznanie Stypendium wraz z załącznikami w formie pisemnej i elektronicznej na płycie CD (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
  • Zaświadczenia z Działu Kadr o zatrudnieniu.
  • Kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora.

na adres: Uniwersytet Gdański, Dział Programów Europejskich, pok. 110-111, ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk - w godzinach 8:00 – 14:00

z dopiskiem na kopercie „STYPENDIA NAUKOWE DLA MŁODYCH DOKTORÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (decyduje data wpływu).

Spośród przedłożonych wniosków, po ocenie formalnej i merytorycznej, Komisja Stypendialna wyłoni 10 najlepszych, których autorzy otrzymają roczne stypendium.

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres e-mail: stypendiapokl@ug.edu.pl lub telefonicznie pod numer 058 523 24 08 lub 058 523 23 60

Załączniki: Regulamin ; Załącznik nr 1 do regulaminu ; Załącznik nr 2 do regulaminu ; Załącznik nr 3 do regulaminu ; Załącznik nr 1 do wniosku ; Załącznik nr 2 do wniosku

Uwaga: Realizatorzy Komponentu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu oraz przedłużenia terminu składania Wniosków. 

Ostatnio modyfikowane: 16.12.2010