Wydział Historyczny 

Wydział HistorycznyInformacje dlaKandydatówStudia podyplomoweHistorii

Studia Podyplomowe Historii

Charakterystyka:

Program studiów obejmuje cztery bloki tematyczne: 1. Kurs historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach od starożytności do współczesności (180 godz.), 2. Polska i sąsiedzi w XIX-XX w. (30 godzin), 3. Historia Pomorza Nadwiślańskiego X-XX w. (30 godz.), 4. Dydaktyka historii w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (60 godz.), Zajęcia odbywają się w soboty, w wyjątkowych przypadkach w niedziele, są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, a stopień opanowania omówionego materiału jest sprawdzany podczas pisemnych egzaminów semestralnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ukończenie Studiów Podyplomowych Historii osobom z wykształceniem pedagogicznym daje prawo do nauczania historii jako drugiego przedmiotu

Program:

W czasie trzech semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach z zakresu historii powszechnej od starożytności po drugą połowę wieku XX oraz historii Polski od X do drugiej połowy XX w. W ramach bloku drugiego omawiane są zagadnienia dotyczące historii Niemiec, Rosji i Europy Wschodniej, Skandynawii oraz krajów bałkańskich. Blok trzeci obejmuje dzieje polityczne, społeczne i historię kultury materialnej Pomorza Nadwiślańskiego. W ramach zajęć czwartego bloku, dydaktyki historii, zajęcia obejmują metodykę nauczania historii w szkołach stopnia podstawowego, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w tym środki dydaktyczne, metody i nowe rozwiązania w zakresie dydaktyki. Warunkiem uzyskania uprawnień do nauczania historii w tych typach szkół jest odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 60 godzin, ma ona charakter zadaniowy, rozłożony na trzy semestry.

Kierownik studiów: dr Zbigniew Landowski, e-mail: z.landowski@ug.edu.pl

konsultacje w trakcie zjazdów - s. 2.37 w godz. 8.30-12.30

Obsługa administracyjna: Barbara Godlewska, tel (58) 523 29 56, e:mail: b.godlewska@univ.gda.pl

Kadra: pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Czas trwania: 3 semestry

Zasady naboru: wg kolejności zgłoszeń

Termin składania dokumentów: od 1 III 2013 do 11 X 2013 r. (zajęcia edycji 2013-2014 rozpoczną się w drugiej połowie października 2013 r., zakończą w lutym 2015 r.)

Opłaty: 1400 zł za semestr dla edycji 2012-2013 ; 1500 zł za semestr dla edycji 2013-2014
(oraz, zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych UG, Uczelnia pobiera jednorazową opłatę dodatkową za wydanie świadectwa ukończenia studiów w wysokości 30 zł.)

Ostatnio modyfikowane: 15.10.2013

Serwis ostatnio aktualizowany:
23.04.2014