Wydział Historyczny Działalność naukowo-badawcza Studenckie koła naukowe Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UG im. Willi Drosta

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UG im. Willi Drosta

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UG im. Willi Drosta

Władze
Prezes: Klaudiusz Grabowski
Sekretarz: Justyna Kowalkowska
Skarbnik: Magdalena Maria Staręga
Przewodnicząca sekcji kulturalnej: Aleksandra Tatarczuk
Przewodnicząca sekcji inwentaryzacyjnej: Weronika Grochowska
Biblioteka: Kinga Kędra
 
Do głównych celów Koła należy między innymi: budzenie i rozwijanie zainteresowań naukowych, integracja studentów historii sztuki, uzupełnianie programu studiów oraz prowadzenie pracy popularyzującej historię sztuki. Priorytetem Koła jest działanie na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także upowszechnianie wiedzy na jego temat.
Powyższe zadania, realizujemy poprzez formułowanie i prowadzenie projektów inwentaryzacyjnych i badawczych oraz działalność wystawienniczą, udział w konferencjach naukowych, wernisażach, wystawach i innych ważnych wydarzeniach kulturalnych.
Siedziba Koła od chwili jego powstania do stycznia 2010 znajdowała się w kompleksie budynków UG przy ul. Bielańskiej 5 na gdańskim Starym Mieście w sali nr 122. W związku z przekształcenie Katedry HS w Instytut otrzymaliśmy nowe pomieszczenie w sąsiednim skrzydle – sala nr 55.
Jesteśmy otwarci na kontakty i współpracę ze studentami innych kierunków.
 
Kilka słów o historii koła
 
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UG powstało 26 listopada 2003 roku z inicjatywy studentów. Patron Koła, Willi Drost, gdańszczanin, historyk sztuki działający w Gdańsku przed i w czasie II wojny światowej, jest autorem licznych publikacji o sztuce gdańskiej. Pierwszym poważnym wyzwaniem był projekt zgromadzenia rzeźb i elementów snycerki przedwojennych organów gdańskiego kościoła NMP. Pomysł powstał podczas prac badawczo-inwentaryzacyjnych zainicjowanych w listopadzie 2003 roku. Wtedy też ożył projekt skompletowania zachowanego wystroju organów. Koło w ramach projektu współpracowało z władzami Bazyliki Mariackiej, Towarzystwem Opieki Nad Zabytkami, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz Archiwum Państwowym w Gdańsku. Kilkumiesięczne prace przyczyniły się do odnalezienia i skompletowania niemalże 80 procent dekoracji rzeźbiarskiej organów głównych. Zebrane obiekty przechowywane były w Bazylice Mariackiej, Kaplicy Królewskiej, Składnicy Konserwatorskiej w Oliwie, Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.
W roku 2006 Członkowie Koła wzięli aktywny udział w ratowaniu zabytków kościoła św. Katarzyny, które wymagały ewakuacji ze zniszczonego w wyniku pożaru i akcji gaśniczej wnętrza. Obok fizycznego przenoszenia obiektów studenci pomagali w sporządzaniu dokumentacji fotograficznej i opisowej oraz selekcji przeniesionych zabytków, a także aranżacji miejsc składowania.
 
Członkowie Koła działają w ramach sekcji
 
Sekcja kulturalna powołana została w październiku 2005 roku, ma na celu integrację środowiska studentów historii sztuki UG. Do jej zadań należy organizacja różnego typu uroczystości (coroczne spotkanie opłatkowe dla pracowników i studentów Instytutu Historii Sztuki oraz bal karnawałowy), wspólnych wyjść członków Koła na imprezy kulturalne a także opieka nad siedzibą.
 
Sekcja krajoznawcza umożliwia członkom Koła branie udziału w wycieczkach i objazdach naukowych.
W lipcu 2007 członkowie sekcji wzięli udział w wymianie ze studentami historii sztuki z Uniwersytetu Mogunckiego. Wspólnie poznawali dziedzictwo kulturowe i zabytki Nadrenii.
We wrześniu 2007, członkowie sekcji krajoznawczej wzięli udział we wspólnym projekcie z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego zwiedzali nowożytne zamki na Śląsku, wykonywali dokumentacje fotograficzną dla pozostałym członków Koła oraz nawiązywali współpracę ze studentami UW.
Wrzesień 2008 przyniósł kontynuację współpracy ze studentami historii sztuki z Uniwersytetu w Moguncji, w ramach której odbył się objazd po Polsce. Głównym celem były zabytki architektury gotyckiej szlaku wiślanego.
W grudniu 2008 członkowie sekcji krajoznawczej wyjechali na zaproszenie Katolickiej Fundacji Matki Boskiej z Monticcelli do Amelii we Włoszech, by badać klasztor Matki Boskiej z Monticcelli i przy okazji poznawać zabytki architektoniczne Umbrii.
W kwietniu 2009 odbył się jednodniowy objazd naukowy po Berlinie. Celem objazdu było zapoznanie ze zbiorami muzealnymi stolicy Niemiec, a także przeprowadzenie badań ikonograficznych dzieł van der Veydena i Campina. Przy okazji studenci zwiedzili indywidualnie interesujące ich zabytki architektoniczne.
Na przełomie kwietnia i maja 2009 członkowie sekcji wzięli udział w ośmiodniowym objeździe po polskich opactwach cysterskich. Był to projekt Koła Naukowego Studentów Historii Uniwersytetu Warszawskiego, z którym współpracujemy. W ciągu kilku dni studenci zwiedzili opactwa cysterskie położone w Małopolsce, na Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu.
 
Sekcja inwentaryzacyjna w kwietniu 2009 podjęła współpracę z franciszkanami. Projekt, nad którym pracuje nosi nazwę "Inwentaryzacja płyt nagrobnych z kościoła św. Trójcy w Gdańsku". Pierwszy etap prac trwał od wakacji do listopada i obejmował przede wszystkim wykonanie dokumentacji fotograficznej wszystkich zachowanych w posadzce płyt (ponad 200 obiektów). Od października członkowie sekcji zajęli się kolejnym etapem, a mianowicie pomiarami, zarówno płyt jak i całego wnętrza kościoła. Jest to przedsięwzięcie długoterminowe. Członkowie sekcji korzystają ze Zbiorów Specjalnych PAN-u w Gdańsku, a w Archiwum Państwowym badają Księgi zmarłych kościoła św. Trójcy. W planach sekcji jest podjęcie badań heraldycznych, gdyż na wielu płytach znajdują się lepiej lub gorzej zachowane herby rodowe i gmerki cechowe.
 
Biblioteka. W siedzibie Koła znajduje się także biblioteka. W skład jej zbiorów wchodzą książki i czasopisma zakupione, podarowane lub użyczone czasowo przez członków. Rozpoczęto także tworzenie cyfrowej biblioteki na potrzeby studentów i pracowników Instytutu Historii Sztuki.
 
Kontakt:
Prezes: Klaudiusz Grabowski: klaudiuszgrabowski@o2.pl
Sekretarz: Justyna Kowalkowska: kowalkowska@o2.pl
Skarbnik: Magdalena Maria Staręga: magdalenastarega@wp.pl
 
Adres strony internetowej Koła: http://www.hs-ug.unl.pl/
Ostatnio modyfikowane: 29.01.2010