Wydział Historyczny Wydział Informacje i zarządzenia Dziekana

Zarządzenie nr 1/D/2011 Dziekana Wydziału Historycznego z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/D/2010 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzonych mu zadań