Wydział Historyczny Informacje dla Doktorantów

Doktorantów

 • Stypendia naukowe dla młodych doktorów i doktorantów UG - składanie wniosków na rok 2014


  Uniwersytet Gdański realizuje projekt:

  Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów

  i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego
  Komponent „Stypendia i szkolenia dla doktorantów  i młodych doktorów”.

  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Głównym celem realizacji Komponentu jest zmotywowanie młodych doktorów i doktorantów do prowadzenia badań naukowych na jak najwyższym poziomie.

  O stypendium mogą się ubiegać:

  młodzi doktorzy, będący pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego,

  więcej informacji na stronie: http://www.ug.edu.pl/pl/ue/pokl/najlepsi/?id_cat=2&id_art=41&lang=pl

  oraz

  - słuchacze Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego,

  więcej informacji na stronie: http://www.ug.edu.pl/pl/ue/pokl/najlepsi/?id_cat=2&id_art=40&lang=pl

  Serdecznie zapraszamy młodych doktorów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego do ubiegania się o stypendium.

  Warunkiem koniecznym jest dostarczenie stosownych dokumentów w terminie do dnia 9 stycznia 2014 r. na adres:

  Uniwersytet Gdański,  Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi

  pok. 110-111, ul. Bażyńskiego 1a,  80-952 Gdańsk

  Dodatkowe pytania proszę kierować na adres e-mail: stypendiapokl@ug.edu.pl lub telefonicznie  pod numer 058 523 24 08 lub 058 523 23 60

  Uwaga: Realizatorzy Komponentu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu oraz przedłużenia terminu składania Wniosków. • MOST - REKRUTACJA
 • Ważne dla doktorantów, którzy mają otwarty przewód doktorski!


  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła kolejną edycję konkursów na finansowanie projektów badawczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W module wspierającym młodych humanistów wprowadzono zasadę, że każdy, kto otworzy przewód doktorski, może ubiegać się o finansowanie w ramach NPRH i zostać kierownikiem projektu.

  Czas składania wniosków w systemie OSF od dnia 20 czerwca do 31 lipca 2013.

  Bliższe informacje na stronie:

   http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

  Prodziekan ds. Nauki • Projekt Case Simulator


  Czy chcesz w innowacyjny sposób dowiedzieć się, jak prowadzić firmę?

  Czy już myślisz, co będziesz robił po zakończeniu studiów?

  Czy chcesz uzyskać certyfikat, który zwiększy twoje szanse na rynku pracy?

  Czy chcesz zdobywać nową wiedzę i umiejętności wykorzystując nowoczesne narzędzia?

  Czy chcesz uczyć się według wzorców stosowanych na najlepszych europejskich
  i amerykańskich uczelniach?

  Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś tak – to zapraszamy do udziału
  w projekcie Case Simulator (www.casesimulator.pl).

  Spotkanie informacyjne już w pierwszej połowie października.

  Kontakt: dr Andrzej POSZEWIECKI

  Wydział Ekonomiczny UG

  poszewiecki@panda.bg.univ.gda.pl

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki • Baza danych: "Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG"


    Szanowni Państwo,

  uprzejmie przypominam o konieczności dostarczania publikacji w celu ich rejestracji w bazie „Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG”, zgodnie z Zarządzeniem nr 3/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie dokumentowania i upowszechniania  dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

  Baza dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki pod adresem: http://expertus.bg.ug.edu.pl/.
  Materiały należy dostarczyć niezwłocznie po opublikowaniu do Biblioteki Głównej UG:
  Oddział Informacji Naukowej, pok. 045 (parter), e-mail:
  bibliografia@ug.edu.pl, tel. 58 523-32-04.
  Prosimy również o uzupełnienie brakujących publikacji za lata 2009-2010.

  Informacje dla autorów dotyczące formy i sposobu dostarczania materiału bibliograficznego znajdują się na stronie: http://www.bg.ug.edu.pl/bibliografie/bibliografia-publikacji-pracownikow-ug.

  Prorektor ds. Nauki,

  p rof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO