Wydział Historyczny Informacje dla Kandydatów

Kandydatów

 • Informacja


  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odpłatności za drugi kierunek studiów podajemy link do stron MNiSW wyjaśniający wątpliwości: http://www.nauka.gov.pl/index.php?id=2531

  http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/komunikat-w-sprawie-odplatnosci-za-drugi-kierunek-studiow/ • Studia Podyplomowe


    HISTORII

  GEDANISTYKI

  WIEDZA O ORIENCIE

  HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO.

  DZIEDZICTWO EPOK

  ZAKON KRZYŻACKI I JEGO DZIEDZICTWO KULTUROWE

    • Studia Podyplomowe „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”


   

  Studia Podyplomowe „ Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”

  WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

  80-952-GDAŃSK – OLIWA, UL. Wita Stwosza 55

  Charakterystyka: Program studiów obejmuje dziesięć bloków tematycznych: 1. Europa i świat (30 godz.), 2. Ojczysty Panteon i ojczyste spory (40 godz.), 3. Kobieta i mężczyzna, rodzina (20 godz.), 4. Gospodarka (20 godz.), 5. Swojskość i obcość (20 godz.), 6. Język, komunikacja i media (20 godz.), 7. Wojna i wojskowość (20 godz.), 8. Nauka (20 godz.), 9. Rządzący i rządzeni (30 godz.). Zajęcia, mające na celu przygotowanie merytoryczne nauczycieli do  nauczania przedmiotu "Historia i społeczeństwo" w szkołach ponadgimnazjalnych,  odbywają się w soboty, w wyjątkowych przypadkach w niedziele, są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, a stopień opanowania omówionego materiału jest sprawdzany podczas pisemnych egzaminów semestralnych.

  "Studia mają charakter dokształcający a nie kwalifikacyjny, nie dają uprawnień do nauczania historii i WOSu w szkołach".

  Program: W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach z zakresu historii politycznej, gospodarczej i społeczno-obyczajowej Polski i powszechnej, obejmujących okres od starożytności (w przypadku treści z zakresu dziejów powszechnych) po drugą połowę wieku XX.

  Kierownik studiów: dr Piotr Koprowski

  Obsługa administracyjna: Barbara Godlewska; tel. 58 5232956

  Kadra: pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego

  Czas trwania: 2 semestry

  Zasady naboru: wg kolejności zgłoszeń

  Termin składania dokumentów: od 2 XII 2013 do 14 II 2014 r. (zajęcia edycji 2014-2015 rozpoczną się w lutym 2014 r., zakończą w lutym 2015 r.)

  Opłaty: 1500 zł za semestr dla edycji 2014-2015

  (oraz, zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych UG, Uczelnia pobiera jednorazową opłatę dodatkową za wydanie świadectwa ukończenia studiów w wysokości 30 zł.)

  Dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Kwestionariusz osobowy
  • Dwa zdjęcia
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu (z nabytymi uprawnieniami do nauczania w szkole).

  Wzory dokumentów do pobrania na stronie: http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_podyp/?tpl=dokumenty

   

    • Zasady przeniesień Studentów z innych uczelni na kierunki stacjonarne i niestacjonarne Wydziału Historycznego UG


  Szczegółowe zasady przeniesień Studentów z innych uczelni na kierunki stacjonarne i niestacjonarne Wydziału Historycznego UG.

   -  Przeniesienie jest możliwe wyłącznie z kierunków pokrewnych Zakres różnic programowych określa Dyrektor Instytutu lub Kierownik Katedry WHUG, prowadzących kierunek, na który Student pragnie się przenieść.
  -  Przeniesienie jest możliwe po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów na uczelni macierzystej,
  -  Pozostałe zasady przeniesień na UG określa paragraf 30 Regulaminu Studiów UG:
  -   
  Uchwała Rady Wydziału Historycznego z dnia 1.09.2008 r.
  § 30 Regulaminu Studiów UG
  1.  Przyjęcie na UG Studenta innej uczelni może nastąpić za zgodą Dziekana Wydziału uczelni macierzystej, przy czym przyjęcie może nastąpić w przypadku, gdy stan różnic programowych pozwala na rozpoczęcie studiów na co najmniej drugim roku.
  2. Zasady przyjęcia określa Rada Wydziału.
  3. Zgodę na rozpoczęcie studiów na UG wyraża Dziekan, ustalając rok i semestr studiów wynikający ze stwierdzonych różnic programowych.
  4. Dziekan określa termin uzupełnienia różnic programowych.
  Termin składania podań o przeniesienie upływa 30.06.2009.
   
  Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziekanacie WH:
  1.  Podanie o przeniesienie skierowane do Dziekana Wydziału Historycznego
  2.  Indeks
  3.  Zgoda Dziekana uczelni macierzystej na przeniesienie