Wydział Historyczny Informacje dla Kandydatów Kierunki studiów Etnologia

ETNOLOGIA

Kierunek Etnologia:

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

 

Instytut Archeologii,

ul Bielańska 5

80-851 Gdańsk

Tel: 58 523-3710 

e-mail: hisarch@ug.edu.pl, www.historia.ug.edu.pl

 

specjalności: Antropologia ludów morza; Antropologia Kaszub i Pomorza

 

Etnologia na UG

Etnologia prowadzona jest na   studiach I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz II stopnia. Na studiach I stopnia zaplanowane zostały dwie specjalności: antr  opologia ludów morza oraz antropologia Kaszub i Pomorza. Etnologia w ośrodku gdańskim jest pomyślana jako wiedza o kulturze „małej ojczyzny”, regionu etnograficznego, jakim są Kaszuby z ich bogatą i różnorodną tradycją i dynamiką współczesnej animacji kultury, oraz jako wiedza ułatwiająca absolwentom rozumienie kulturowych kontekstów w relacjach międzynarodowych krajów nadmorskich.

 

Program studiów

Studia mają za zadanie poznawanie i pielęgnowanie tradycji regionalnej, a z drugiej wiedzy etnologicznej dotyczącej pozaeuropejskich kultur związanych z eksploatacją mórz. Studenci uzyskują solidne podstawy metodologiczno – teoretyczne i umiejętność posługiwania się  procedurami interpretacyjnymi. Z tego względu w toku studiów kładzie się duży nacisk na praktykę terenową, muzealniczą, praktykę prowadzenia sondażu i wywiadu środowiskowego. Na studiach I stopnia realizowane są takie przedmioty, jak np.: Metodyka badań terenowych, . Etnografia Polski, Etnologia Europy, Antropologia Współczesności, Antropologia miasta oraz przedmioty specjalizacyjne np. Etnologia Pomorza, Etnologia ludów nadmorskich. Na studiach II stopnia: Antropologia kulturowa i społeczna, Współczesne orientacje w etnologii i antropologii kulturowej, Teorie kultury, Teorie społeczeństwa, Warsztaty etnologiczne, Antropologiczne interpretacje kultury.  

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci Etnologii posiadają ogólną wiedzę humanistyczną oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu etnologii. Orientują się w problematyce zjawisk kulturowych, organizowania i funkcjonowania kultury oraz znaczenia kultury i historycznej zmienności form kulturowych w etnokulturowej różnorodności świata. Są przygotowani do pracy w instytucjach kulturalnych, oświatowych, turystycznych, w mediach jako eksperci od spraw kultur pozaeuropejskich, w placówkach państwowych oraz w reklamie i marketingu. absolwenci studiów drugiego stopnia powinni być także przygotowani do pracy w instytucjach i urzędach, w których niezbędni są specjaliści do spraw społecznych i kulturowych oraz osoby umiejące interpretować zjawiska społeczno-kulturowe za pomocą narzędzi oferowanych przez antropologię – w administracji, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych i agendach pomocowych.

 

 

Warunki rekrutacji - http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_kand/kierunki/?tpl=/hist/etnologia1314

Siatki:

Etnologia - st. stacjonarne I stopień

Etnologia - st. niestacjonarne I stopień

Ostatnio modyfikowane: 19.07.2013