Wydział Historyczny Informacje dla Kandydatów Kierunki studiów Niemcoznawstwo

NIEMCOZNAWSTWO

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

Kierunek: Niemcoznawstwo

Instytut Historii

Ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk, Tel: 58 523-3760

e-mail: sekih@ug.edu.pl, www.historia.ug.edu.pl

Niemcoznawstwo na UG

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Ten nowoczesny i interdyscyplinarny makrokierunek daje studentom możliwość wyboru takiej drogi kształcenia, która łączy treści nauczania historii i filologii germańskiej. Zamiast odrębnego studiowania dwóch fakultetów student Niemcoznawstwa ma możliwość zdobycia szerokiej wiedzy w obu powyższych obszarach kształcenia, wzbogaconej o zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych.

Silny związek treści nauczania z najnowszą historią i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego, a także intensywna nauka języka niemieckiego znacznie zwiększa szanse absolwentów na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki.

W programie studiów na makrokierunku Niemcoznawstwo położono szczególny nacisk na współczesność, historię i kulturę regionalną oraz historyczne i kulturowe pogranicze polsko-niemieckie. Dotyczy to szczególnie terenów Pomorza, Gdańska i Kaszub oraz Warmii i Mazur.

Zapraszamy!

Nasza oferta:

  • dwie specjalności:
  • biznesowo-turystyczną
  • integracja europejska
  • rozpoczęcie nauki języka niemieckiego na dwóch poziomach:
  • początkujący
  • dobry (matura z języka niemieckiego lub świadectwo językowe na poziomie A2)
  • stypendia na wyjazdy w ramach programu ERASMUS
  • zajęcia dydaktyczne z doświadczonymi, uznanymi i przyjaznymi wykładowcami, w tym także z Niemiec

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów niemcoznawczych są przygotowani do podjęcia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędna jest znajomość języka i kultury oraz zrozumienie roli Niemiec w poszczególnych epokach historycznych, we współczesnych stosunkach międzynarodowych, we wzajemnych relacjach polsko-niemieckich. Mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych krajowych i międzynarodowych, organach Unii Europejskiej, instytucjach administracji państwowej i samorządu lokalnego, fundacjach, a także w przedsiębiorstwach działających w obszarze gospodarki polskiej i niemieckiej. Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości historii, kultury i języka niemieckiego. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Niemcoznawstwo.

Więcej informacji o makrokierunku Niemcoznawstwa:

www.historia.ug.edu.pl, e-mail: hisakj@univ.gda.pl

Kandydaci przyjmowani będą na podstawie ocen z świadectwa dojrzałości. Zapraszamy na stronę http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_kand/kierunki/?tpl=/hist/niemco1314

Internetowa Rejestracja Kandydatów: irk.ug.edu.pl

Ulotka - Niemcoznawstwo

Ostatnio modyfikowane: 04.02.2013