Wydział Historyczny Informacje dla Doktorantów STUDIA DOKTORANCKIE HISTORII Przewód doktorski Zasady przekazywania prac doktorskich do recenzji

Zasady przekazywania prac doktorskich do recenzji

1. Pracę doktorską w formie wydruku oraz w formie elektronicznej (na płycie DVD) należy złożyć w dziekanacie na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady Wydziału, na którym mają być powołani recenzenci.

2. Doktorant wraz z pracą dostarcza pisemne oświadczenie promotora o przyjęciu rozprawy doktorskiej.

3. Praca doktorska przekazywana jest do dziekanatu w formie elektronicznej i pisemnej w postaci:

  • jedna płyta DVD z trzema dokumentami (tj. praca w Word, PDF oraz plik tekstowy z opisem pracy ze strony: http://opispracy.ug.gda.pl/

Promotor jest zobowiązany do sprawdzenia pod względem zgodności pliki w formacie tekstowym Word oraz PDF z wydrukowaną wersją pracy poprzez porównanie losowo wybranych stron pracy w wersji elektronicznej z wersją drukowaną. Jeśli wersje się zgadzają, promotor pracy doktorskiej jest zobowiązany do postawienia swojej parafki na płycie, w której znajduje się praca.

Na stronie Ośrodka Informatycznego UG udostępniona jest instrukcja instalacji i zastosowania programu PDF Creator - http://www.univ.gda.pl/pl/oi

  • zgoda na udostępniane pracy doktorskiej w Bibliotece (podpisana dwukrotnie) - załącznik 1 , załącznik 2 
  • cztery drukowane egzemplarze pracy, w tym:

- jeden egzemplarz wydrukowany dwustronnie i "zbindowany"

- w każdym z wydrukowanych egzemplarzy po dwa oświadczenia: oświadczenie i oświadczenie zgodności

Uwaga: Piąty egzemplarz pracy drukowanej doktorant składa osobiście promotorowi.

_______________

Podstawa prawna:

Ostatnio modyfikowane: 04.10.2011