Wydział Historyczny Informacje dla Doktorantów STUDIA DOKTORANCKIE HISTORII

Regulamin Studiów Doktoranckich Historii

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH
NA WYDZIALE HISTORYCZNYM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 
Na mocy uchwały Senatu UG z dnia 26 lutego 2009 r. usunięty został zapis mówiący o konieczności złożenia pracy doktorskiej do dnia 30 września ostatniego roku studiów doktoranckich.
Na mocy uchwały Rady Wydziału Historycznego UG z dnia 17 kwietnia 2009 r. przyjęto następujące zapisy dotyczące regulaminu studiów doktoranckich.
 
Na podstawie § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie Studiów Doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni oraz § 8 regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim Rada Wydziału Historycznego UG przyjmuje następujące zasady szczegółowe tego regulaminu.
§ 1
1. Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym regulaminowo trwają cztery lata.
2. Doktorantów WH obowiązuje roczny system zaliczeń na ocenę z wymaganych przedmiotów, praktyk dydaktycznych i badań naukowych. Zaliczenia kończą się wpisami do indeksu, karty zaliczeń i protokołu dokonanymi do dnia 30 września.
3. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Studiów Doktoranckich może przedłużyć termin uzyskania zaliczeń.
4. Doktorant, który w związku z badaniami naukowymi wykonywanymi poza Uniwersytetem Gdańskim nie będzie mógł w terminie przedstawić wymaganej dokumentacji zaliczeń rocznych jest obowiązany uprzedzić o tym fakcie Kierownika Studiów Doktoranckich oraz przedstawić pisemną opinię opiekuna naukowego.
5. Sposób zaliczenia przedmiotu ujętego w programie studiów określa osoba prowadząca ten przedmiot w danym roku akademickim i informuje o tym Doktorantów na pierwszych zajęciach.
6. Realizacja praktyk zawodowych odbywa się w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w tych zajęciach w wymiarze do 60 godzin. W uzgodnieniu z opiekunem naukowym odbycie tej praktyki jest spełnione jeżeli Doktorant wykona inne czynności.
7. Zaliczenie wymaganych badań naukowych Doktoranta następuje na podstawie opisu i potwierdzenia postępu tych badań zamieszczonego w indeksie przez opiekuna naukowego.
§ 2
1. Zgodnie z rozdz. VI, § 26, pkt. 6 regulaminu Studiów Doktoranckich decyzję o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów podejmuje Kierownik Studiów Doktoranckich. W przypadku Doktorantów Wydziału Historycznego UG decyzja o skreśleniu jest podejmowana przez Kierownika Studiów po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego Doktoranta.
§ 3
1. Program Studiów Doktoranckich uznaje się za zrealizowany w całości jeżeli Doktorant w wymaganym terminie uzyskał zaliczenia wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów, zaliczenia obowiązkowych praktyk dydaktycznych i zrealizował badania naukowe, których potwierdzeniem jest odpowiedni wpis do indeksu.
 
2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika studiów doktoranckich, doktorant może uzyskać przedłużenie okresu odbywania studiów (łącznie nie dłużej niż o 1 rok), w szczególności w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny
3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności
4) prowadzenia długotrwałych badań naukowych
Wniosek wraz z opinią opiekuna powinien być złożony w trakcie ostatniego semestru studiów. (§ 12 Regulaminu studiów III stopnia UG)
 
§ 4
1. Doktorant, który spełnił wymogi określone w § 3 może uzyskać Świadectwo Ukończenia Studiów Doktoranckich zgodnie z art. 167 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
2. Do wystawienia Świadectwa Ukończenia Studiów Doktoranckich nie jest konieczne zakończenie przewodu doktorskiego odbyciem publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

 

Ostatnio modyfikowane: 30.09.2009