Wydział Historyczny Informacje dla Doktorantów STUDIA DOKTORANCKIE HISTORII Pomoc materialna dla doktorantów Zapomogi

Zapomogi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom UG

Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Do wniosku o zapomogę (załącznik 1) doktorant składa dodatkowe dokumenty. Zdarzenia podane przez doktoranta muszą być udokumentowane potwierdzeniem właściwych organów (np. Policja, Straż Pożarna, ZOZ, PZU itp.).

Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy

Ostatnio modyfikowane: 07.12.2011