Wydział Historyczny Informacje dla Doktorantów STUDIA DOKTORANCKIE HISTORII Pomoc materialna dla doktorantów Stypendia socjalne

Dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu w rodzinie doktoranta.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom UG

Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy

Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie doktoranta są:

1.Oświadczenie o liczbie osób w rodzinie doktoranta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – na wniosku o pomoc materialną – pierwsza strona wniosku (załącznik 1)

2.Oświadczenia o źródłach dochodu doktoranta – druk do wypełnienia (załącznik 2) rodziców, pełnoletniego, uczącego się rodzeństwa oraz współmałżonka – druk do wypełnienia (załącznik 3)

3.Rodzeństwo powyżej 7-go roku życia - zaświadczenie o pobieraniu nauki, poniżej 7-go roku życia – metryka urodzenia.

4.Zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych doktoranta, rodziców (opiekunów) doktoranta oraz jego pełnoletniego rodzeństwa (uczącego się) i współmałżonka za rok kalendarzowy 2011.

Zaświadczenie powinno zawierać:

◦wysokość dochodu,

◦wysokość składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

◦wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne,

◦wysokość należnego podatku.

1. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów.

2. Oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( załącznik 4 ).

Oświadczenie powinno zawierać informacje o:

◦wysokości dochodu,

◦wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

◦wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego,

◦wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

Do oświadczenia należy dołączyć: zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne albo decyzję z urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej.

Inne zaświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego:

◦orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

◦prawomocny wyrok sądy rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka,

◦prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,

◦orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego,

◦zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej rodzeństwa wnioskodawcy pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym,

◦zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku

Alimenty – dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu, należy również dołączyć oświadczenie – druk do wypełnienia (załącznik 5).

Wielkość i dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z właściwego organu gminy.

UWAGA:

Przy ustalaniu składu rodziny doktoranta uwzględnia się następujących członków rodziny:

1) doktoranta,

2) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne

W przypadku doktorantów spełniających kryterium samodzielności finansowej uwzględnia się następujących członków rodziny:

1) doktoranta,

2) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne;

- nie wlicza się dochodów osiąganych przez rodziców i rodzeństwo.

SAMODZIELNY FINANSOWO jest doktorant jeżeli on lub jego małżonek, spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2 nie był mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. obecnie 782,6 zł netto miesięcznie); 

4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami lub jednym z nich. 

Ostatnio modyfikowane: 21.08.2012