Wydział Historyczny Wydział Konkursy o pracę

Konkursy o pracę

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki UG


  Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

  ogłasza konkurs na

  stanowisko  profesora nadzwyczajnego UG 

  w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki UG

  Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005, zmiany z dnia 18 marca 2011 r. oraz § 89 statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z 23 lutego 2012 r.).

  Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  -  podanie skierowane do J.M. Rektora - zgłoszenie do konkursu,

  -  życiorys,

  -  kwestionariusz osobowy,

  -  autoreferat,

  -  odpis dyplomu  nadającego  stopień  doktora habilitowanego w zakresie historii sztuki lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii sztuki  

  -  wykaz publikacji naukowych oraz inne informacje dotyczące prowadzonych badań naukowych w zakresie historii sztuki średniowiecznej

  -  inne osiągnięcia mające związek z pracą naukowo-dydaktyczną / np. popularyzacja wiedzy, działalność w towarzystwach /,

  -  rekomendacje  dwóch profesorów, z których przynajmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole wyższej /innej instytucji naukowej /,

  -  wymagana znajomość języka polskiego w stopniu zaawansowanym,

  -  oświadczenie stwierdzające, iż w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Gdański jest pierwszym miejscem zatrudnienia.

  -  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz.883 z późn. zm.).

   

  Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Historycznego UG, Gdańsk ul. Wita Stwosza 55,  p. 2.29 

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

  Termin zgłoszenia upływa z dniem 19 lutego 2014 roku.

  Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy - liczonym od daty ogłoszenia konkursu.

  Uniwersytet Gdański Wydział Historyczny zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Kandydaci,   których oferty nie zostały przyjęte przez komisję konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania, a ich dokumenty zostaną zniszczone.

  Dziekan Wydziału Historycznego

  prof. dr hab. Wiesław Długokęcki

  ------------------------------------------------------------------------------

  II. FORM FOR EMPLOYERS

  INSTITUTION: University of Gdańsk, Faculty of History, Institute of art history

  CITY: Gdańsk

  POSITION: Associate Professor

  DISCIPLINE: history of art

  POSTED: 21 January, 2014

  EXPIRES:19 February, 2014

  WEBSITE: http://www.historia.ug.edu.pl/pl/wydzial--konkursy_o_prace/

  KEY WORDS: history of medieval art

  DESCRIPTION (field, expectations, comments):

  The position requires candidates should have academic achievements which would prove their competence in the field of medieval art history. Proficiency in Polish is required.

  The documents should include:

  Cover Letter addressed to the Rector of the University of Gdańsk;

  Curriculum Vitae;

  Personal data form;

  Summary of personal accomplishments;

  Diploma transcript of habilitation in the specialty of art history or a certificate of receiving a diploma transcript of habilitation in the specialty of art history.

  List of academic publications and other research information in the field of medieval art history

  Information about other accomplishments in didactics and research (e.g. popular science, activities in scientific societies);

  Two references from associate professors with at least one employed in an academic/scientific institution other than the University of Gdańsk;

  Good command of the Polish language;

  Candidate’s declaration that the University of Gdańsk will be the main employer in case the candidate would be chosen.

  Consent to the processing of personal data for the purposes of recruitment, in accordance with the Law on Personal Data Protection 29.08.1997 (Journal of Laws No. 133, item 883 with later amendments).

  Candidates should submit their applications to the Dean’s Office, Faculty of History, University of Gdańsk, Gdańsk, ul. WitaStwosza 55, room 2.29.

  The University does not provide accommodation.

  Call for submissions expires: 19 February, 2014.

  The contest will be adjudicated by the Competition Committee over a period not to exceed two months – calculated from the day of  contest announcement.

  Department of History reserves the right to terminate the contest without selecting a candidate.  The rejected candidates will not be informed about the result proceedings and their documents will be destroyed.